Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Stockholm, 13 januari 2020 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 13 januari 2020 fattades följande huvudsakliga beslut.

Godkännande av incitamentsprogram i Knowledge AI

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslag från Nerthus Investments Ltd. och Solt Works Co Ltd. att anta ett incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i samt konsulter och rådgivare till Knowledge AI Inc. (”Knowledge AI”), ett dotterbolag till Bolaget.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner. Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 3 000 000 optioner, vilket motsvarar cirka 25 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Knowledge AI.

Av optionerna tjänas 20 % in och kan utnyttjas på den första årsdagen räknat från tilldelningsdagen. Intjäning sker därefter med ytterligare 20 % vid varje årsdag räknat från tilldelningsdagen till och med den femte årsdagen räknat från tilldelningsdagen.

Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om deltagaren vid tidpunkten för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt från tilldelningsdagen har varit anställd hos Knowledge AI (eller, vad avser konsulter eller rådgivare, fortfarande tillhandahåller och kontinuerligt från tilldelningsdagen har tillhandahållit tjänster till Knowledge AI) eller något moder- eller dotterbolag till Knowledge AI (en ”Berättigad Deltagare”). 

Om deltagaren slutar att vara en Berättigad Deltagare, oavsett anledning, ska rätten att utnyttja optionerna avbrytas tre månader efter sådant avslutande och deltagaren ska endast kunna utnyttja de optioner som deltagaren hade tjänat in och var berättigad att utnyttja per dagen då deltagaren upphörde att vara en Berättigad Deltagare.

Aktieoptionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Knowledge AI inom en tioårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagarna att köpa en stamaktie till ett pris som motsvarar fair market value på tilldelningsdagen.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 20 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,7 % av aktiekapitalet och röster, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, Automotive Components Europe – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga