Sparbanken Västra Mälardalen: Bokslutskommuniké januari – december 2019

Stark utveckling för Sparbanken Västra Mälardalen
Fortsatt god tillväxt i affärsvolymen och en kraftig resultatförbättring. Sparbankens rörelseresultat uppgår till 149,4 mkr, vilket är det bästa resultatet sedan banken startade verksamheten år 1845. Sparbanken har fortsatt en mycket stark kapitalrelation.

Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2019-12-31 uppgår till 24.759.165 tkr (22.799.030 tkr), vilket är en ökning med 1.960.135 tkr eller 8,60%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.372.461 tkr (1.261.181 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 23,95% (22,32%) inklusive årets resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2019 är 149.410 tkr (88.118 tkr), vilket är 61.292 tkr högre än motsvarande period 2018.

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 10% till 139.079 tkr (125.972 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot minskar med 5% till 66.172 tkr (69.615 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 27.444 tkr (-18.439 tkr), varav realiserat 19.097 tkr.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats positivt till följd av positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

Kostnaderna ökar med 4% till 117.314 tkr, vilket är 4.612 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 1.616 tkr (12.277 tkr) och motsvarar 0,02% (0,18%) av ingående utlåning och kreditgarantier.

Ökat ägande i Indecap Holding AB
Sparbanken ökar sitt ägande i Indecap Holding AB under början av året till 11,94 % av aktiekapitalet och rösterna.

Officiell rating – Kreditbetyg BBB+
I inledningen av år 2019 erhöll Sparbanken officiell rating BBB+ av Nordic Credit Rating.

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under året har Sparbanken Västra Mälardalen samt Sparbanken Rekarne AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Bergslagens Sparbank AB. Efter transaktionen äger de tre bankerna en tredjedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 24 januari 2020 kl. 08:00.

 

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

 

Bilaga