Bokslutskommuniké 2019

Helåret 2019

 • Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav 0,3 procentenheter var organisk tillväxt.
 • Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) procent. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 35 Mkr på justerad EBITA.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 7,16 (7,18) kronor per aktie. IFRS 16-effekten bidrog negativt med -0,61 kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 454 (538) Mkr, varav förvärv utgjorde -5 (24) Mkr. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 708 Mkr på det operativa kassaflödet.
 • Under perioden har engångsposter om -150 Mkr belastat rörelseresultatet, som en följd av det tidigare aviserade åtgärdsprogram som initierats i Tyskland och historiska felaktigheter som identifierats i redovisningen av kundprojekt.
 • Med anledning av införandet av IFRS 16 har de finansiella målen reviderats. De reviderade målen utgörs av mål för omsättningstillväxt, EBITA-marginal samt nettoskuld / EBITDA.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 (2,90) kronor per aktie för 2019.

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 14 Mkr till 2 904 (2 890) Mkr, men minskade organiskt med fyra procentenheter.
 • Justerad EBITA uppgick till 169 (169) Mkr och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 5,8 (5,9) procent. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 9 Mkr på justerad EBITA.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 2,29 (3,01) kronor per aktie. IFRS 16-effekten uppgick till -0,13 kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 374 (393) Mkr, varav förvärv utgjorde 0 (24) Mkr. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 184 Mkr på det operativa kassaflödet.
 • Under perioden har engångsposter om -180 Mkr belastat rörelseresultatet, som en följd av det tidigare aviserade åtgärdsprogram som initierats i Tyskland och historiska felaktigheter som identifierats i redovisningen av kundprojekt.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 13.00 CET.

Bilaga