CellaVision AB: Bokslutskommuniké, jan-dec 2019

Stabilt kvartal inklusive resultat från RAL Diagnostics

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-02-05 kl 08.20

1 oktober–31 december 2019
Nettoomsättningen ökade med 35% till 149,8 MSEK (111,0).
Organiskt ökade omsättningen med 7% (44).
EBITDA uppgick till 41,5 MSEK (37,3).
EBITDA-marginalen uppgick till 27,7% (33,6).
Resultatet före skatt uppgick till 35,0 MSEK (36,0).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,24).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 MSEK (12,8).

1 januari–31 december 2019
Nettoomsättningen ökade med 27% till 461,8 MSEK (364,8).
Organiskt ökade omsättningen med 15% (15).
EBITDA ökade till 146,7 MSEK (118,4).
EBITDA-marginalen uppgick till 31,8 % (32,5).
Resultatet före skatt ökade till 129,2 MSEK (112,1).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,16 SEK (3,72).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125,0 MSEK (74,1).
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie 2019 (1,50 kr)

VD-kommentar

Fjärde kvartalet 2019 var CellaVisions försäljningsmässigt bästa kvartal någonsin trots utmanade jämförelsetal. Inkluderat försäljningen från det nyförvärvade bolaget RAL Diagnostics (RAL), växte omsättningen med 35 procent till 149,8 MSEK (111,0). CellaVision slutförde förvärvet av RAL första oktober 2019 och därmed är RAL finansiellt integrerat i hela kvartalet. Kvartalet omfattar vidare externa förvärvskostnader om cirka fyra miljoner kronor. Förvärvet av RAL driver viss initial kostnadsökning kopplat till integrationen mellan CellaVision och RAL som initierades under kvartalet. Kvartalet belastas även av initiala uppskalningskostnader för produktion och avskrivningar för den nya produkten CellaVision® DC-1 (DC-1). Allt sammantaget var det ett bra kvartal för CellaVision med en organisk tillväxt om sju procent. Valutapåverkan i kvartalet var positiv och uppgick till cirka fem procent. Lönsamheten var god i kvartalet med ett EBIDTA om 41,5 MSEK (37,3), motsvarande en EBITDA-marginal om 27,7 procent (33,6). 

Helåret 2019
För helåret uppgick försäljningen till 461,8 MSEK (364,8) med en tillväxt om 27 procent, motsvarande en organisk tillväxt om 15 procent. EBITDA uppgick till 146,7 MSEK (118,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 31,8 (32,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125,0 MSEK (74,1).

Marknadsutveckling
Americas hade ett bra fjärde kvartal. Försäljningen uppgick till 65,6 MSEK (57,6), motsvarande en tillväxt om 14 procent. Instrumentförsäljningen är fortsatt god i Nordamerika och vi ser även en kontinuerligt starkare försäljning av applikationer och mjukvara. För helåret uppgick tillväxten i Americas till 24,6 procent.

EMEA hade ett starkt kvartal, inklusive försäljningen från RAL, med en tillväxt om 141 procent som uppgick till 60,6 MSEK (25,1).  Vi har de senaste åren etablerat egna organisationer för marknadssupport i Mellanöstern, Frankrike, Europas tysktalande länder, Storbritannien/Irland, Spanien/Portugal samt Italien. Dessa är nu fullt operativa och vi ser nu en kontinuerlig försäljningstillväxt i regionen. I kvartalet såg vi också de första effekterna av försäljningen av DC-1, som lanserades tidigare under året. För helåret uppgick tillväxten i EMEA till 47 procent.

APAC hade ett svagare kvartal med en försäljning om 23,6 MSEK (28,3), vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Vi ser fortsatt en hög aktivitetsnivå i regionen med viktiga marknadsinitiativ på alla våra nyckelmarknader, inte minst Kina, Japan och Australien. För helåret uppgick tillväxten i APAC till fyra procent.

Förvärvet av RAL ett naturligt steg i CellaVisions strategi
Förvärvet av RAL slutfördes den första oktober 2019 och bolaget ingår sedan dess tillfullo i CellaVision. Med RALs produkter inom provberedning etablerar CellaVision en återkommande intäktström och vi får möjlighet att förbättra kvaliteten på provberedning, vilket är av stor betydelse för slutresultatet av blodanalysen.

Vi har inlett en rad aktiviteter för att realisera synergier. De nu sammanhållna produktsortimenten och potentialen att standardisera arbetsflöden vid laboratorier världen över gör att CellaVisions adresserbara marknad inom hematologi ökar till totalt cirka sex miljarder SEK.

Initialt fokus ligger på att integrera RAL finansiellt och kommersiellt. Den kommersiella integrationen innebär att RALs erbjudande steg för steg kommer att marknadsföras gemensamt på de marknader där CellaVision har egen representation och att etablera ett samlat produkterbjudande för att erbjuda optimala infärgningsprotokoll för digital morfologi. Detta arbete kommer att fortskrida under hela 2020.

Sammantaget stärker förvärvet av RAL vår verksamhet på flera olika sätt: vi breddar vårt produkterbjudande och får tillgång till en större marknad än tidigare. Genom våra organisationer för marknadssupport kommer vi att kunna expandera försäljningen av RALs hematologiprodukter till nya marknader och vi vår verksamhet till nya områden som mikrobiologi, cytologi och patologi, vilket öppnar nya framtida för tillämpning av CellaVisions teknologi utöver hematologi.

Geografisk expansion
Vi är nu helt operativa i våra senaste etableringar i Thailand, Indien, Spanien/Portugal och Italien. Vi har under kvartalet påbörjat en etablering i Ryssland och vi kommer under 2020 även att stärka organisationen på några av våra nuvarande marknader, bland annat Indien, för att möta en växande efterfrågan. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder.

Innovation
DC-1, vår nya produkt för mindre och medelstora laboratorier, blev CE-märkt i februari 2019. Mottagandet från våra olika distributionspartner har varit mycket positivt och de flesta av dem har nu lanserat DC-1 i sina egna säljkanaler. Vi har under 2019 steg för steg ökat produktionstakten och kommer under 2020 att ha kapacitet att möta efterfrågan från våra kunder. Vi har under 2019 fått DC-1 kommersiellt godkänd i ett antal viktiga marknader utöver EU länderna. Vi har också initierat de aktiviteter som krävs för att ta nästa steg inför ansökningsprocessen för att få försäljningsgodkännande av DC-1 i USA och Kina under 2020.

Under kommande kvartal kommer CellaVision lansera en komplett uppgradering av veterinärportföljen. Sysmex system, DI-60, och CellaVision®DC-1 Vet kommer att lanseras medan nuvarande CellaVision® DM1200 Vet och CellaVision® DM9600 Vet kommer att uppgraderas till senaste mjukvarugenerationen. Alla system kommer att kunna analysera hund- och kattblod. DC-1 Vet kommer utöver det även ha en applikation för analys av fågelblod.

Geografisk expansion och R&D är CellaVisions kärnområden och vi kommer även fortsättningsvis att accelerera investeringar primärt inom innovation för att säkra vår tillväxt och framtida position inom vårt marknadssegment.

Zlatko Rihter,
Vd och koncernchef

Nyckeltal
(MSEK)
Okt-Dec 2019Okt-Dec 2018Helår 2019Helår 2018
Nettoomsättning149,8111,0461,8364,8
Bruttoresultat99,982,0336,7270,9
EBITDA41,537,3146,7118,4
Rörelseresultat31,835,8126,6111,6
Rörelsemarginal, %21,232,327,430,6
Resultat före skatt35,036,0129,2112,1
Periodens kassaflöde-116,24,3-67,314,4
Soliditet, %54,377,954,377,9


Frågor kring Bokslutskommunikén 2019 besvaras av: 

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets
17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder. 2019 var omsättningen till 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga