Fingerprint Cards AB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Kort om kvartalet

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 82,4 Mkr från 59,5 Mkr föregående kvartal
 • Omsättningsökning med 8 % gentemot föregående kvartal
 • En ny tunn kapacitiv sensor avsedd för sidomontering, FPC1540, lanserades
 • Fingerprints teknologi användes i världens första kommersiella lansering av biometriska kreditkort

Fjärde kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till 381,4 Mkr (424,3)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23 % (21)
 • EBITDA uppgick till 13,3 Mkr (8,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,3 Mkr (-25,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 Kr (-0,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82,4 Mkr (-26,1)

Januari – december 2019

 • Intäkterna uppgick till 1 458,6 Mkr (1 535,1)
 • Bruttomarginalen uppgick till 23 % (0)
 • EBITDA uppgick till 128,7 Mkr (-505,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,4 Mkr (-771,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 Kr (-2,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160,4 Mkr (274,6)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

Kommentar från vd

Den positiva trenden inom Business Line Mobile fortsatte in i det fjärde kvartalet, och vi ökade omsättningen med åtta procent gentemot föregående kvartal. Vi har under året breddat vår kundbas, och vi ser även att den kapacitiva tekniken anammas inom nya tillämpningsområden i allt större utsträckning.

Bruttomarginalen uppgick till 23 procent, vilket är i nivå med vad vi levererade under de tre första kvartalen 2019. Vi är dock inte nöjda med nuvarande marginalnivå, och vår strävan efter att säkerställa en konkurrenskraftig produktionskostnad fortgår med oförminskad styrka. En annan viktig prioritering i detta sammanhang är att bredda verksamheten, både i termer av nya produkter och ytterligare tillämpningsområden. Fingerprints är alltjämt den ledande leverantören i världen inom kapacitiva sensorer för smartphones, och vi fortsatte att stärka vår position under det fjärde kvartalet genom att utöka vår produktportfölj. I november lanserade vi FPC1540, en ny tunn sensor avsedd för sidomontering. Den här sensorn fungerar väldigt väl i de senaste smartphonemodellerna, till exempel i smartphones där skärmen täcker hela framsidan eller i vikbara enheter. Redan i december lanserade Xiaomi två smartphonemodeller i vilka FPC1540 är integrerad i strömknappen på sidan av enheten. Vi lanserade även Touchless 2.0 under kvartalet. Genom att kombinera iris- och ansiktsigenkänning erbjuder denna lösning slutanvändarna en hög säkerhetsnivå utan att kompromissa med användarvänligheten. Vår Touchless 2.0-plattform erbjuder ett säkrare och mer kostnadseffektivt alternativ till avancerad ansiktsigenkänning, inte bara för smartphones utan för en rad tillämpningar i olika branscher.

Att expandera verksamheten till nya områden är en mycket viktig prioritering för Fingerprints. Biometrin är nu på allvar på väg att göra sitt intåg i ännu en global massmarknad: kortbetalningar. Fingerprints produkter inom detta område är världsledande vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda, och det är mycket glädjande att vår T-Shape-sensor och biometriska mjukvaruplattform för betalningar används i världens första kommersiella lansering av biometriska kreditkort. Denna genomfördes av Cornèrcard i Schweiz i november 2019 med vår partner Thales som leverantör av kortet. I början av 2020 tillkännagav Thales att bolagets kort, som integrerar Fingerprints teknologi, har blivit certifierat av Mastercard. Detta är ett betydelsefullt steg som nu gör det möjligt för kortutgivare runt om i världen att erbjuda sina kunder biometriska betalkort. Marknadspotentialen är på sikt mycket stor. För närvarande produceras cirka 4 miljarder smarta betalkort varje år. Denna siffra kan komma att öka till så många som 6-8 miljarder inom några år, i takt med att alla utestående kort konverteras till smarta kort. Fingerprints har ett fantastiskt utgångsläge på denna marknad, med väl etablerade samarbeten med de ledande aktörerna längs hela värdekedjan för biometriska smarta kort: korttillverkare och deras underleverantörer, tillverkare av säkra chip, betalsystem och kortutgivare.

Vi följer naturligtvis rapporteringen angående coronavirusutbrottet noga och har en hög beredskap. Vi förväntar oss en dämpande effekt på bolagets verksamhet, men omfattningen är ännu oklar.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Idag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=158

För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 9376366.

För information, vänligen kontakta:

Christian Fredrikson, vd
 

Per Sundqvist, CFO
 

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com
 

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

 

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 07.00 CET.

 
 

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 
 

Bilaga