VOSTOK NEW VENTURES LTD UTVÄRDERAR FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT EMITTERA YTTERLIGARE OBLIGATIONER

Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities för att utvärdera möjligheterna för att emittera ytterligare obligationer under Bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0013233541.

Stockholm, Feb. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Beroende på bland annat rådande marknadsförhållanden kan en emission om upp till SEK 150 miljoner komma att genomföras. Likviden från en eventuell emission kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga