Mandalay Resources Corporation avger ett uttalande om COVID-19 och vidtagna hanteringsåtgärder

TORONTO, March 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar idag om antaget regelverk för fortsatt verksamhet för att hantera riskerna under den pågående coronaviruspandemin (”COVID-19”). Ledningen har vidtagit åtgärder för att stärka säkra arbetsrutiner, och alla ledningsteam sluter upp kring hälsa och välbefinnande för anställda, entreprenörer och deras familjer. Prioriteten förblir säkerheten på arbetsplatsen och möjligheten för de anställda att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Hittills har COVID-19 inte påverkat produktionen eller leveranskedjan.

Coronavirusutbrottet finns i alla länder där företaget är verksamt, med rapporterade fall i Kanada, Australien, Sverige och Chile. Ingen av våra anställda och entreprenörer har smittats av viruset.

Bolaget har för närvarande aktiverat ett regelverk för fortsatt verksamhet på alla anläggningar, inklusive bolagets kontor i Toronto, Kanada. Kontoret är nu stängt och alla anställda arbetar hemifrån i enlighet med riktlinjer från Public Health Ontario. Ledningen kommer att fortsatt övervaka utvecklingen i alla jurisdiktioner och att anpassa planeringen efter behov.

Bolaget bekräftar att anläggningarna följer alla riktlinjer från lokala myndigheter och förvaltningar och kommer att samarbeta med folkhälsomyndigheterna om det behövs. Följande regelverk har antagits vid vår Costerfield-gruva i Victoria, Australien och Björkdal-gruvan i Skellefteå, Sverige, samt anläggningar som inte är i drift:

  • Bolaget har infört begränsning av internationella resor för att begränsa exponeringsrisken. Begränsningen gäller hela bolaget. Inrikesresor är endast tillåtna om de är absolut nödvändiga. Lokala åtgärder med fjorton dagars egenkarantän har vidtagits och övervakas på alla anläggningar för anställda som återvänder från en internationell resa;
  • Anläggningar har fastställt tydliga policyer för alla arbetare som visar tecken på sjukdom. Anställda eller entreprenörer får inte gå till arbetet om de visar symptom på influensa eller coronavirus;
  • Där så är möjligt uppmuntras anställda att arbeta hemifrån och en flexibel arbetsordning har införts för att minska kontakten mellan personer och följa riktlinjerna för social distansering. All utbildning som inte är lagstiftad har skjutits upp. Där så är möjligt träffas de anställda virtuellt och begränsningar för fysisk kontakt har vidtagits;
  • Alla anläggningar har nya regler för hygien och desinfektion samt tätare rengöring av gemensamma områden och områden där många rör sig. Kommunikationen med de anställda har ökat angående desinfektion och social distansering;
  • Anläggningar utför för närvarande periodisk kroppstemperaturmätning vid gruvorna vid ankomst och kommer att följa alla riktlinjer från lokala regeringar för rapportering av symtom kopplade till COVID-19 till folkhälsomyndigheterna;
  • Anläggningar inför riskhanteringsprocedurer för ändrade arbetsskift för att säkerställa reglerna för social distansering och för att minska att de anställda rör sig mellan arbetslagen;
  • Anläggningar begränsar besöken till endast nödvändiga besökare och endast för omedelbara och arbetsrelaterade aktiviteter;
  • I förekommande fall hålls en pågående och öppen kommunikation med fackföreningar om regelverk under COVID-19; och
  • Lupin-anläggningen, som för närvarande förvaltas av en tredjepartsentreprenör, följer alla federala och territoriella riktlinjer för COVID-19 och har infört policyer för sina anställda.

Bolaget bekräftar att det har regelbunden kontakt med sina kunder för att övervaka produktleveranserna vid båda gruvorna. Varje anläggning granskar sina lagerlistor vad gäller kritiska reservdelar och lager, och försäkrar sig om att det finns tillräckligt med lager och varor på plats.

Bolaget hanterar noga de nuvarande effekterna av pandemin för en fortsatt verksamhet och utvärderar risken för allvarligare effekter på grund av viruset och de förordningar som införs, och anläggningsspecifika beredskapsplaner utvecklas om de behövs.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt den betydelse det har i gällande lagstiftning rörande värdepapper, inklusive uttalanden rörande den Nya kreditfaciliteten samt återköp och inlösen av utestående Guldobligationer. Det finns ingen garanti för att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras på de villkor som anges i detta pressmeddelande, eller slutföras över huvud taget. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.