Mariposa-projektet godkänt för BioMAT-programmet

PG&E har godkänt Cortus och Mariposa-projektet för leverans av 2,7 MW el. Det innebär att Cortus kan delta i kommande auktioner inom BioMAT-programmet för kontrakt om 20 års elleveranser för Mariposa projektet.

För BioMat-programmet i Kalifornien (https://www.cpuc.ca.gov/SB_1122/) gäller ett omvänt auktionsförfarande där Cortus nu kommer kunna nå det högsta elpriset ($199,97/MWh). Som tidigare meddelats kan Mariposa-projektets subvention under 20 år bli max 90 000 000 $ om den nyttjas fullt ut.

Med ett godkännande för deltagande i nästkommande auktioner om ett tjugoårigt subventionerat elkontrakt kommer Mariposa-projektets intäkter att säkras. För Cortus och bolagets samarbetspartners och medinvesterare innebär det att risken i projektet har minskat.

Genom vår plats i kön kan vi nu styra projektet i Mariposa framåt med en mindre risk. Med de nya partners och samarbeten som Cortus jobbar med kan vi förhoppningsvis snart ta steget in i Kalifornien, den kanske just nu mest spännande och hungrigaste marknaden för förnybar energi” säger Cortus VD Håkan SIgfridsson.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 12.10 CET.

PG&E reviewed the Kering identified below and determined it is complete and is eligible to participate in BioMAT Program Periods. The Queue Number for this Kering is identified below. You will be notified when any new Program Period has opened for participation (i.e. the first business day of every other month).

You may return to your Kering at any time by navigating to Kering Management. Please be sure to keep all your data current on this site, including the data in your BioMAT Profile.

In the meantime, if you have any questions for PG&E that aren't addressed in the FAQ or Tutorial, please direct them to the Messages function of the website.

Applicant: Cortus Energy North America Inc
Applicant ID: 497
Kering ID: 497-01
Facility Name: Mariposa Biomass Project
Fuel Resource Type: Category 3
Fuel Resource Subcategory (if applicable): Biomass - Fire Safe Clearance Activities Reduction
Contract Capacity: 2.7 MW
BioMAT Queue Number: C320191014221809291

PG&E's BioMAT Program website: https://pgebiomat.accionpower.com

PG&E granskade Kering som identifierats nedan och fastställde att den är fullständig och är berättigad att delta i BioMAT-programperioder. Könumret för denna Kering identifieras nedan. Du kommer att meddelas när någon ny programperiod har öppnat för deltagande (dvs. den första arbetsdagen i varannan månad).

Du kan när som helst återvända till din Kering genom att navigera till Kering Management. Var noga med att hålla alla dina uppgifter aktuella på denna webbplats, inklusive uppgifterna i din BioMAT-profil.

Under tiden, om du har några frågor för PG&E som inte adresseras i FAQ eller självstudier, vänligen vänta dem till meddelandefunktionen på webbplatsen.

Sökande: Cortus Energy North America Inc

Sökande-ID: 497

Kering ID: 497-01

Anläggningens namn: Mariposa Biomass Project

Fuel Resource Type: Category 3

Bränsleresursunderkategori (om tillämpligt): Biomassa - Brandsäker clearance Aktiviteter Reduktion

Kontrakapacitet: 2,7 MW

BioMAT könummer: C320191014221809291

PG & E: s BioMAT-programwebbplats: https://pgebiomat.accionpower.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga