Kallelse Årsstämma

Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG

Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2019.

Datum:   Torsdagen den 7 maj 2020 kl. 14:00
Place:     Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)

 1. Dagordning och styrelsens förslag till beslut
 2. Godkännande av årsredovisningen för 2019 och framläggande av revisionsberättelser

        Styrelsen föreslår att stämman godkänner årsredovisningen för år 2019 bestående av koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt ersättningsrapport och att revisionsberättelser framläggs.

 2.      Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2019
        Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2019:
        Balanserade vinstmedel
        Balanserade vinstmedel vid början av perioden  TEUR      129 304
        Förändring presentationsvaluta moderbolag      TEUR         -1 086
        Nettovinst för året                                            TEUR        42 419
        Balanserade vinstmedel vid slutet av året        TEUR      170 637
        Avsättning till lagstadgade reserver                   TEUR                 -
        Vinst som ska balanseras                               TEUR      170 637

        Förslag till fördelning
        Reserv från kapitaltillskott                               TEUR      395 956
        Förändring presentationsvaluta moderbolag      TEUR       -15 832
        Utdelning                                                         TEUR                 -
        Reserv från kapitaltillskott                               TEUR      380 124

        Utdelning
        Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas detta år. Föregående år SEK 12,00 (EUR 1,17), per aktie för serie B och SEK 1,20 (EUR 0,117) per aktie för serie A.

        Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare

        Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 1. Val

 3.1.  Styrelseledamöter

Styrelsen föreslår omval av:

 1. Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
 2. Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
 3. Hans Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;
 4. Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma;   
 5. Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma
   

 3.2.  Styrelsens ordförande
        Styrelsen föreslår omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

 3.3.  Ersättningskommitté
        Styrelsen föreslår omval av:
            a)     Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma;
            b)    Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som ledamot i ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma.
 3.4.  Oberoende ombud
        Styrelsen föreslår val av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma.

 3.5.  Revisor
        Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd (CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.

 1. Ersättning

 4.1.  Godkännande av den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2021
        Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2021 uppgående till maximalt EUR 1 400 000.

 4.2.  Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021
        Styrelsen föreslår att stämmen godkänner den totala fasta ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021, uppgående till maximalt  EUR 2 500 000.

 4.3.  Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare och den arbetande styrelseordföranden för räkenskapsåret 2019
        Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019, uppgående till  EUR 478 000.

 II.      Dokument

Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2019 är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Sverige. Hemvärnsgatan 15, Solna, kopior på dokumenten är också tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

 III.    Anmälan

Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdagen 30 april 2020 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 4 maj 2020 kl 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan, måste uppvisas vid entrén för tillträde till årsstämman. Aktieägarens anmälan måste innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress, e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på eventuella medföljande biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få rätt att delta och rösta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid före torsdagen 30 april 2020. Efter att aktierna har registrerats i aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna ovan i detta avsnitt III.

 IV.    Företrädare och ombud

Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman kan företrädas enligt följande:

 -      genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;
 -      genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, P.O. Grev Turegatan 35, SE-114 38 Stockholm, Sverige).

Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.

Vid företräde genom det oberoende ombudet ska anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail (som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se. Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet tillhanda senast torsdagen den 30 april 2020.

 V.     Aktier och Röster

Per den 7 april 2020 är det totala antalet aktier och röster i Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per den 7 april  innehar bolaget 119 598 B-aktier.

Zug,  7 april 2020

Fenix Outdoor International AG

På uppdrag av styrelsen

Martin Nordin, Styrelsens ordförandeBilaga