Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020, kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 maj 2020, och dels senast den 19 maj 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget, antingen elektroniskt via www.fingerprints.com/stamma2020, per telefon 0771-246 400 eller per post: Computershare AB, "Fingerprint Cards AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.fingerprints.com/stamma2020. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen, bör fullmakt och registreringsbevis, i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. En fullmakt måste företes i original. Den gäller i högst ett år från utfärdandet såvida inte längre giltighet angivits i fullmakten, dock längst i fem år från utfärdandet.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 19 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Deltagarkort för de aktieägare som anmält sig till årsstämman kommer att skickas ut med början den 19 maj 2020. Deltagarkortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman, utan det ifyllda formuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda den 19 maj 2020 och ska skickas till Computershare AB, "Fingerprint Cards AB:s årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär kan även inges elektroniskt via en länk som kommer att tillgängliggöras på Bolagets webbplats (www.fingerprints.com/stamma2020). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsröster med särskilda instruktioner eller villkor och om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av den fortsätta smittspridningen av coronaviruset, vidtas försiktighetsåtgärder för att begränsa antalet personer som deltar vid årsstämman. Medlemmar av styrelsen och bolagsledningen kommer att delta i begränsat antal. Endast personer som är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer tillåtas att delta vid stämman. Ingen dryck eller förtäring kommer heller att serveras.

Bolaget uppmanar aktieägarna att använda möjligheten till förhandsröstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till minskad risk för smittspridning av coronaviruset.

Aktieägarna kommer att kunna följa årsstämman via webcast. En länk till denna kommer att distribueras via e-post till aktieägare som förhandsröstat eller som anmält sig till stämman. Aktieägare som följer stämman via webcast kommer inte att kunna utöva sin rösträtt under pågående stämma. För att kunna utöva sin rösträtt måste aktieägare förhandsrösta eller använda sig av ombud.

För de aktieägare som inte deltar på stämman men som önskar ställa frågor kan dessa skickas in till Bolaget i förväg per e-post till adressen investrel@fingerprints.com. Aktieägare som följer stämman via Bolagets webbplats kommer inte att kunna ställa frågor eller följdfrågor under stämman.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande och ber samtliga som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via Bolagets webbplats www.fingerprints.com/stamma2020.

Följ gärna Folkhälsomyndighetens uppdateringar om coronaviruset för aktuell information och rekommendationer, folkhalsomyndigheten.se.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvode till styrelse
 12. Fastställande av arvode till revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om valberedningen
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B
 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
 19. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
 21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10 – 15 på dagordningen

Valberedning har bildats enligt beslut på årsstämman 2019 och består av Dimitrij Titov (valberedningens ordförande), Johan Carlström och Elisabet Jamal Bergström.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet per ledamot lämnas oförändrat jämfört med föregående mandatperiod. Det innebär att valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 2 245 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 625 000 kronor och till övriga ledamöter 270 000 kronor per ledamot.

Därutöver tillkommer arvode för kommittéarbete som föreslås utgå med 370 000 kronor att fördelas enligt följande.

Revisionsutskott: 115 000 kronor till ordföranden samt 60 000 kronor till annan ledamot.
Ersättningsutskott: 65 000 kronor till ordföranden samt 35 000 kronor till annan ledamot.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo. Urban Fagerstedt har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Johan Carlström.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.fingerprints.com.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget MOORE KLN AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2021. MOORE KLN AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor. Information om MOORE KLN AB och Ulf Lindesson återfinns på www.mooresweden.se.

Punkt 15 - Beslut om valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i Bolaget att utse en ledamot vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om så befinns lämpligt, att utse ytterligare en ledamot för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess ledamot ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga rätt att utse ny ledamot. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om ej särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid utse ny ledamot i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

 • förslag till stämmoordföranden
 • förslag till styrelse
 • förslag till styrelseordföranden
 • förslag till revisor
 • förslag till styrelsearvoden
 • förslag till revisorsarvode
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 16 – 20 på dagordningen

Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska lämnas.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 1. Inledning

Styrelsen för Fingerprint Cards har beslutat framlägga för årsstämman 2020 följande förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen i Fingerprint Cards. Koncernledningen definieras som verkställande direktör och andra medlemmar i ledningsgruppen. Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra de ersättningar som beslutas.

Riktlinjerna är framtidsinriktade och omfattar därmed ersättningar beslutade efter att riktlinjerna trätt i kraft, samt vid omförhandling av tidigare avtal. Bolagsstämman har rätt att besluta om ersättningar utöver dessa riktlinjer.

 1. Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet utvärderar och överväger frågor som rör ersättning och anställningsvillkor, samt förbereder förslag till riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattningshavare. Styrelsen ska utvärdera riktlinjer för ersättningar åtminstone vart fjärde år och lägga fram ett förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet bör se till att ersättningen står i proportion till rådande marknadsvillkor för motsvarande chefer i andra företag, och att företagets erbjudande till sina anställda är konkurrenskraftigt. VD:s ersättning godkänns av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

 1. Ersättningsprinciper och riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Fingerprint Cards har som avsikt att attrahera, engagera, utveckla och behålla rätt personer för att driva vårt affärsresultat i linje med företagets affärsstrategi. För att stödja detta ska utformningen och implementeringen av vår ersättningsstruktur vara prestationsbaserad; prisvärd; hållbar; marknadsdriven och tydlig. Ersättningen ska återspegla omfattning och komplexitet för varje roll, såväl som individens faktiska prestationer. Fingerprint Cards tolererar inte någon form av diskriminering och vi gör årliga granskningar för att se till att vi inte har löneskillnader som grundar sig på diskriminerande faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Fingerprint Cards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se www.fingerprints.com.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tillämpliga lagar och lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Ersättningsprinciper

Prestationsbaserad kompensation:

Det ska finnas en stark koppling mellan prestation (individuell och affärsresultat) och kompensation.

Grundlönen beror på den anställdes resultat mot uppställda mål, utvecklingsframsteg och efterlevnad av företagets värderingar.

Konkurrenskraftig och hållbar:

Vi måste skapa värde för att säkra vår nuvarande och framtida förmåga att betala konkurrenskraftig kompensation och vi måste intjäna medel till vår kompensation. Det är viktigt att ha en balans mellan företagets resultat och våra kompensationsnivåer.

Marknadsdriven:

Våra löner ska återspegla arbetets omfattning och komplexitet. Det är vårt mål att jämföra våra grundlöner med relevant marknadsdata för det tillämpliga landet. Varje land utgör en egen marknad.

Ersättningsprinciperna är också tillämpliga på Fingerprint Cards övriga anställda.

Vid beredningen av styrelsens ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

 1. Total ersättning

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska primärt bestå av månatlig grundlön, rörlig ersättning, pensioner och försäkringar. Årsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta att den totala ersättningen ska inkludera långsiktiga incitamentsprogram.

4.1 Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Rörlig ersättning inkluderar företagsparametrar som intäkter, rörelseresultat och likviditet. För ledande befattningshavare grundar sig 80-90% av den rörliga ersättningen på företagsparametrar och 10-20% grundar sig på individuell prestation, med förutbestämda mål på årsbasis. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Fingerprint Cards affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta årliga grundlönen under mätperioden.

Finansiella mål bedöms baserat på den av Bolaget offentliggjorda finansiella informationen.

4.2 Pension
Pensionsplanerna grundar sig på avgiftsbestämda modeller, där premien som betalas får uppgå till högst 30 procent av ledande befattningshavarens fasta årliga grundlön.

4.3 Försäkringar
Ledande befattningshavare ges försäkringsskydd i enlighet med lokal praxis. Sådana förmåner ska vara sedvanliga och av begränsad storlek.

4.4 Upphörande av anställning
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med ett belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

4.5 Styrelsens rätt att frångå ersättningsriktlinjerna  
Styrelsen får i vissa fall besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att uppfylla Bolagets långsiktiga intressen, inklusive i förhållande till hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier. Överlåtelser av egna B-aktier får ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får också ske på annat sätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelser får ske av högst så många egna B-aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet i Bolagets möjligheter att tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av företag eller verksamhet genom överlåtelse av egna aktier.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.

Punkt 19 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Det finns inte något krav att inkludera information om avstämningsdag i bolagsordningen då det regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Vidare, nuvarande lydelse av § 9 i bolagsordningen är inte förenlig med en föreslagen ändring av aktiebolagslagen som träder i kraft under 2020.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra § 9 i bolagsordningen enligt nedan (där understrukna delen föreslås tas bort).

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman, biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelse.

Punkt 20 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut under punkterna 17 – 19 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.fingerprints.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 313 967 675. Det totala antalet röster är 367 967 675. Bolaget äger 3 327 122 egna aktier.

____________________

Göteborg i april 2020

Fingerprint Cards AB (publ)

Styrelsen

 
Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 
 

Bilaga