Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (15,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (1,33) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 704 MSEK (63,13 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 188 MSEK (16,86 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

VD-kommentar

Substansen per aktie inklusive under kvartalet utbetald utdelning ökade med 3,9% under det första kvartalet 2020. Emellertid kan de turbulenta marknadsförhållanden som nu råder komma att väsentligt påverka värderingarna av NAXS investeringar i private equity fonder och övriga investeringar.

Avsnittet Framtidsutsikter i denna rapport redovisar en summarisk känslighetsanalys av hur en värdeförändringar i NAXS investeringar påverkar företagets resultat och substansvärde.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

 2020
1/1–31/3
2019
1/1–31/3
Resultat efter skatt, TSEK-3 95015 839


 2020
31/3
2019
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK497 471436 026
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital7157
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK111 02473 313
Total exponering mot private equity fonder, TSEK608 495509 339
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
18 83964 052
Nettokassa, TSEK188 012260 430
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK44,6136,61
Övriga investeringar per aktie, SEK1,695,38
Nettokassa per aktie, SEK16,8621,87
Eget kapital per aktie, SEK63,1363,75
Börskurs, SEK44,5048,40


Bilaga