ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2020

Ökade SaaS-intäkter, organisk tillväxt och förbättrat resultat före genomförande av kostnadsprogram

Första kvartalet - januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 105,6 (93,3) MSEK
 • SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 25% till 39,5 (31,6) MSEK
 • ARR (Annual recurring revenue) ökade med 16 % till 158,8 (136,6) MSEK
 • EBITDA uppgick till -6,2 (8,1) MSEK
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 17,1 (-) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,5 (1,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56 (-0,04).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ZetaDisplay uppdaterade organisationen för ökad skalbarhet och internationell tillväxt. Koncernen går från geografisk till en funktionsbaserad internationell organisation som trädde i kraft under mars månad.
 • ZetaDisplays norska dotterbolag erhöll order att utrusta ytterligare två expeditionsfartyg av norska Hurtigruten med Digital Signage lösningar
 • ZetaDisplays tecknade ny order inom ramen för kontraktet med finska spelbolaget Veikkaus
 • För att proaktivt mitigera effekter som följd av COVID-19 pandemin lanserade koncernen ett kostnadsprogram med mål att spara överstigande 20 MSEK under kommande tolvmånadersperioden. Kostnader av engångskaraktär har belastat rörelseresultatet med 17,1 MSEK, varav 0,6 MSEK avser nedskrivningar av balanserade utgifter.

Väsentliga händelser efter kvartalet

Inga väsentliga händelser

 

Kommentar från koncernchefen

SaaS-intäkterna ökade med 25% jämfört med samma period förra året och Annual recurring revenue (ARR) uppgick till 159 MSEK, i nivå med föregående kvartal och en ökning med 16% mot föregående år. Kostnader av engångskaraktär om 17,1 MSEK har belastat kvartalets resultat där majoriteten är kopplat till tidigare annonserat kostnadsprogram. Initierat program förväntas ge en årseffekt på 20 MSEK. Justerat för kostnader av engångskaraktär uppgick EBITDA till 10,3 (8,1) MSEK, motsvarande en förbättring på 27 %. Genom att vidta en rad aktiviteter i koncernen begränsas effekterna av COVID-19 pandemin.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 105,6 MSEK, en ökning med 13,1% jämfört med samma period föregående år. Organisk tillväxt uppgick till 2,2% och 8,7 % i SaaS-intäkter. Ökningen är främst hänförlig till segment Nederländerna samt pågående utrullning av internationella projekt. Andelen SaaS-intäkter har ökat, vilket stärker marginalen. Bruttoresultatet ökade med 8,2 MSEK till 57,1 (48,9) MSEK motsvarande 54,1 (52,4)%.

Periodens redovisade EBITDA uppgick till -6,2 (8,1) MSEK, belastats med kostnader av engångskaraktär uppgående till 16,5 MSEK. Majoriteten avser det tidigare annonserade kostnadsprogrammet, som kommer att ge effekt redan under nästkommande kvartal. Initierat kostnadsprogram förväntas ge en årseffekt på 20 MSEK

I linje med förväntningarna

Kvartalet har utvecklat sig i linje med våra förväntningar med en begränsad påverkan av COVID-19 pandemin. Trots utmaningar i omvärlden har vi under kvartalet haft en verksamhet som varit i full operativ drift. Vi har levererat våra kundåtaganden och kunnat stödja våra kunder i deras digitalisering och skapa affärsnytta. Vår digitala arbetsplattform gör det möjligt att samarbeta och hantera kunder oberoende kontor eller arbetsplats.

I Norge erhöll vi ytterligare två order från rederiet Hurtigruten och i Finland signerades en order inom befintligt leveransavtal med ett dotterbolag till den finska spelkoncernen Veikkaus. Integrationen av nederländska förvärvet Gauddi utvecklar sig enligt plan och i sommar kommer bolaget att byta namn till ZetaDisplay.

Vår verksamhet bygger till stor del på repetitiva SaaS-intäkter som i regel erläggs kvartalsvis i förskott. Även om SaaS-intäkter bildar en stabil bas för vår verksamhet ser vi att den osäkerhet som finns i vår omvärld kan komma att påverka oss under de närmaste kvartalen. Vi kan få ökade kundförluster, förskjutning av projekt eller kortsiktig reducering av SaaS-intäkter för de fåtal kunder som tillfälligt har stängt ner sin verksamhet. Återhämtningen i våra länder och de sektorer som våra kunder verkar i kan komma att ske i olika takt.

Koncernledningen har tidigt både analyserat och agerat för att mitigera konsekvenserna av COVID-19 för vår verksamhet. Vi har delat in vår handlingsplan i en kortsiktig fokus på likviditet och kostnader, medan vi långsiktigt arbetar vidare med strategiska prioriteringar. Vi följer kundernas utveckling noga och anpassar våra aktiviteter löpande.

Utöver den höga andelen repetitiva intäkter är vår långsiktiga finansiering säkerställd genom höstens emission av obligationer om 300 MSEK. Detta sammantaget gör att vi fortsatt kan investera i att utveckla vårt erbjudande, våra lösningar och våra strategiska initiativ.

Vi har tagit viktiga steg för att växa samman som organisation genom att gradvis gå från en lands- till en funktionsbaserad organisation. Vi nyttjar skalbarheten och möter marknadens behov av internationella projekt, komplexa leveranser, avancerade produktkoncept samt innovativa mjukvarulösningar.

Utblick

Vi är en viktig del i våra kunders digitaliseringsresa. Vår bedömning är att Digital Signage kommer vara fortsatt viktig för våra kunder men den rådande marknadssituationen kan skapa osäkerhet kring tidpunkten för kundernas investeringar.

Vi har en attraktiv kundlista och vidhåller den tydliga strategin som skapar långsiktiga konkurrensfördelar med fokus på tillväxt, utvecklar vårt produkt- och tjänsteerbjudande, kundnöjdhet, skalbarhet, harmonisering och internationalisering. Detta ger oss goda förutsättningar att utveckla ZetaDisplay vidare.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 08:00.

Malmö, 23 april 2020

Per Mandorf

Koncernchef och VD


För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86 
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

 Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

 

Bilagor