Kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, kallas till årsstämma den 26 maj 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C i Kista. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 16.30. 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2020,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post till Cortus Energy AB (publ), Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista, via telefon till +46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till info@cortus.se, senast den 19 maj 2020.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) den 19 maj 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cortus.se, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till bolaget på samma sätt som anmälan till stämman.

Information med anledning av Coronaviruset

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning på bolagets webbplats, www.cortus.se.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum och antalet närvarande representanter från bolaget begränsas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                       Stämmans öppnande

2.                       Val av ordföranden vid stämman

3.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                       Godkännande av dagordning

5.                       Val av en eller två justeringsmän

6.                       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.                       Beslut om

 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.                       Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10.                    Val av styrelse och revisor

11.                    Beslut om valberedning

12.                    Beslut om ändring av bolagsordningen

13.                    Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

14.                    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare

15.                    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter

16.                    Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

17.                    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 9, 10 och 11 – Ordförande vid stämman, fastställande av arvoden, val av styrelse och revisor samt beslut om valberedning

Valberedningen, bestående av Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren och Peter Forssell, har lämnat följande förslag.

Punkt 2              Per-Olov Norberg väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 9              Arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode utgår endast till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

                             Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10           Val av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Omval av Per‑Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge och Peter Forssell som styrelseledamöter och nyval av Tobias Wennberg som styrelseledamot samt omval av Per-Olov Norberg som styrelseordförande. Nedan följer en beskrivning av Tobias Wennberg, som föreslås för nyval som styrelseledamot.

Tobias Wennberg, född 1982, har ekonomi- och juristexamen från Stockholms respektive Linköpings universitet, och driver egen konsultverksamhet. Han har tidigare innehavt seniora positioner inom Saab Group och E.ON, med fokus på marknad och affärsutveckling samt investeringar och inkubatorverksamhet. Tobias Wennberg innehar för närvarande inga aktier i bolaget. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Val av ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Mazars AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 11           Årsstämman ska anta följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största enskilda ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2021: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer, och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag

Punkt 8(b) – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ska ändras enligt följande.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Cortus Energy AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cortus Energy AB (publ). Bolaget är publikt.

 
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 105 612 000 kronor och högst 422 448 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 37 400 000 kronor och högst 149 600 000 kronor.
§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Bolagsstämman kan, förutom på den plats där styrelsen har sitt säte, hållas i Köping.
§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

[Andra stycket utgår i sin helhet.]

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13.

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 112 221 177,75 kronor enligt följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 112 221 177,75 kronor, från 149 628 237 kronor till 37 407 059,25 kronor, för förlusttäckning. Det innebär att bolagets nya kvotvärde blir 0,03 kronor.
 2. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen. 
 3. Minskningen ska genomförs utan indragning av aktier.
 4. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.

Punkt 14 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 24 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 880 000 kronor (under förutsättning att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital enligt punkt 13 kommer ökningen av aktiekapitalet istället att uppgå till högst 720 000 kronor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolagets helägda dotterbolag Cortus AB, org.nr 556714-9470 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare i koncernen enligt punkt B nedan. Överteckning kan inte ske.
   
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv utveckling av bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
   
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. 
   
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 5 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
   
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 13 juni 2023 till och med den 11 juli 2023.
   
 6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 8 maj 2020 till och med den 22 maj 2020 (dock lägst aktiernas kvotvärde).
   
 7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
   
 8. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

(i)                  Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande medarbetare i bolaget (”Deltagarna”):

KategoriMax antal optioner per personMax antal optioner per kategori
VD

 
4 000 0004 000 000
vVD4 000 000

 
4 000 000
Övriga medarbetare1 000 00016 000 000
 1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska enbart tillkomma Deltagare som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från anställningen.
   
 2. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande villkoren i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.
   
 3. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
   
 4. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 27 maj 2020 till och med den 5 juni 2020. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.
   
 5. Teckningsoptionerna ska överlåts på marknadsmässiga villkor till ett pris utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

C. Närmare information om incitamentsprogrammet
(i)                  Utspädning
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 24 000 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,93 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

(ii)                Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget, m.m.
Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets aktie vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader.

(iii)               Beredning av ärendet
Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

(iv)              Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram i bolaget.

(v)                Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av årsstämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

(vi)              Majoritetskrav
Beslut enligt denna punkt 14 kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares förslag

Punkt 15 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Aktieägare som innehar 300 000 aktier i bolaget (”Aktieägaren”) föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 9 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 080 000 kronor (under förutsättning att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital enligt punkt 13 kommer ökningen av aktiekapitalet istället att uppgå till högst 270 000 kronor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolagets helägda dotterbolag Cortus AB, org.nr 556714-9470 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget enligt punkt B nedan. Överteckning kan inte ske.
   
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöterna genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv utveckling av bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och attrahera kompetenta och engagerade styrelseledamöter.
   
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. 
   
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 5 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
   
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 13 juni 2023 till och med den 11 juli 2023.
   
 6. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 8 maj 2020 till och med den 22 maj 2020 (dock lägst aktiernas kvotvärde).
   
 7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
   
 8. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

(i)                  Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma styrelseledamöter i bolaget (”Deltagarna”) enligt följande:

KategoriMax antal optioner per personMax antal optioner per kategori
Styrelsens ordförande

 
3 000 0003 000 000
Övriga styrelseledamöter1 500 000

 
6 000 000
 1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska enbart tillkomma Deltagare som vid anmälningsperiodens utgång inte frånträtt uppdraget som styrelseledamot i bolaget.
   
 2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
   
 3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 27 maj 2020 till och med den 5 juni 2020. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
   
 4. Teckningsoptionerna ska överlåts på marknadsmässiga villkor till ett pris utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

C. Närmare information om incitamentsprogrammet
(i)                  Utspädning
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 9 000 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,72 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

(ii)                Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget, m.m.
Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets aktie vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade administrationskostnader för bolaget. 

(iii)               Beredning av ärendet
Teckningsoptionsprogrammet har utarbetats av Aktieägaren. Aktieägaren har skriftligen begärt hos styrelsen i Bolaget att detta förslag ska behandlas vid årsstämman.

(iv)              Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga andra utestående incitamentsprogram i bolaget.

(v)                Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av årsstämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

(vi)              Majoritetskrav
Beslut enligt denna punkt 15 kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 246 901 975. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.cortus.se, senast två veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

_____________

Stockholm i april 2020

Cortus Energy AB (publ)

Styrelsen

Bilagor