NGS Group AB: Delårsrapport januari-mars 2020

• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 115 MSEK (147), en minskning med 21,9% (-10,5).

• Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (7,3), rörelsemarginal 2,3% (5,0). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter har positivt påverkat kvartalets resultat med 0,6 MSEK.

• Resultatet för första kvartalet uppgick till 1,7 MSEK (5,2).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för första kvartalet uppgick till 0,18 SEK (0,57).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 5,9 MSEK (-0,5).

• Till följd av utbrottet av coronaviruset Covid-19, beslutade NGS att införa korttidsarbete för cirka 25 medarbetare och har ansökt om ekonomiskt stöd för detta i enlighet med den förändrade lag som gäller från och med den 7 april 2020.


VD-kommentar

Första kvartalet präglades av en svag utveckling med omsättnings- och resultattapp jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta till stor del beroende på de fortsatta inköpsstopp och restriktivitet i beställningarna avseende vårdtjänster som infördes under 2019 av ett antal regioner. Under slutet av första kvartalet påverkades vi av utbrottet av coronaviruset Covid-19, med minskad efterfrågan från våra kunder orsakad av ovisshet och restriktioner som effekt av pandemin.

Verksamheten inom läkar- och sjuksköterskebemanningen mötte under första delen av kvartalet en minskad efterfrågan hos de största kunderna, varav Region Stockholm är en. Slutet av kvartalet präglades av ökad efterfrågan initierad av coronaviruset hos delar av vården, medan andra delar kraftigt begränsats. Våra uppdrag inom intensivvårdsrelaterad vård ökade medan planerad specialistsjukvård och uppdrag på vårdcentraler däremot minskade. Genom våra väl utvecklade processer och förmåga till flexibilitet har vi styrt om våra resurser efter sjukvårdens hastigt förändrade efterfrågan. Vår högsta prioritet nu är att fortsätta bidra till att lösa vårdens behov, både i den akuta situation vårt land befinner sig i och att öka vår beredskap för de stora behov av vårdinsatser som nu skjuts på framtiden. De flexibla arbetsformer och individanpassade lösningar vi kan erbjuda gör att vi bidrar till att fler personer med sjukvårdskompetens blir tillgängliga för vård och omsorg.

Som en konsekvens av coronakrisen fick vi i slutet av kvartalet en viss ökning av uppdrag inom socionombemanningen. Verksamheten inom skolbemanningen hade en stabil utveckling under början av kvartalet för att sedan kraftigt minska efter att vissa grundskolor och samtliga gymnasier dragit ner sin verksamhet i spåren av corona. 

Inom executive search fortsatte verksamheten stärkas i linje med utvecklingen under förra årets fjärde kvartal.

I och med situationen med coronakrisen har processer dragit ut på tiden och efterfrågan tillfälligt minskat i slutet av kvartalet. Våra kunder, som primärt finns inom offentlig sektor, har haft sitt fokus på hanteringen av coronakrisen i sina organisationer. Baserat på den uppkomna situationen har specialistrekryteringen och interimsverksamheten inom privat sektor mött minskad efterfrågan från kunderna, vilket påverkat omsättningen i kvartalet negativt.

Vi befinner oss i en extrem situation som ingen upplevt tidigare och vi arbetar med fullt fokus på att se möjligheter i vår affär. Vi har en ökad efterfrågan på många områden inom vården, men i dagsläget en minskad efterfrågan på övriga tjänster. Beroende på marknadssituationen anpassar vi vår verksamhet dag för dag för att hitta nya möjligheter i en omvärld som snabbt förändras.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Bilaga