OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Resultatet före skatt 129 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade, placeringsverksamheten och nedskrivningar försvagade resultatet

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1.-31.3.2020
Börsmeddelande 28.4.2020 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Resultatet före skatt 129 miljoner euro – intäkterna från kundrörelsen ökade, placeringsverksamheten och nedskrivningar försvagade resultatet

 • Resultatet före skatt var 129 miljoner euro (194).
 • Intäkterna från kundrörelsen ökade: räntenettot växte med 9 % till 319 miljoner euro (294), försäkringsnettot med 21 % till 131 miljoner euro (109) och provisionsnettot med 4 % till 244 miljoner euro (234).
 • Fastigheten i Vallgård såldes 31.1.2020. För affären bokfördes en realisationsvinst på 96 miljoner euro. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten som en långvarig hyresgäst.
 • Utvecklingen på placeringsmarknaden till följd av coronaviruspandemin (COVID-19) minskade intäkterna från placeringsverksamheten. Intäkterna från placeringsverksamhet minskade från jämförelseperioden med 88 % till 11 miljoner euro (90).
 • Totalt minskade intäkterna med 16 % till 662 miljoner euro (790) (med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade de med 11 %).
 • Kostnaderna ökade med 12 % till 518 miljoner euro (465) sedan ICT-kostnaderna och ICT-avskrivningarna samt myndighetsavgifterna ökat.
 • Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 105 miljoner euro (11). Nedskrivningarna av fordringar ökade i synnerhet till följd av att den nya definitionen av fallissemang togs i bruk och av coronaviruspandemins inverkan på kreditriskutsikterna.
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 6 % till 93 miljarder euro (88) och inlåningen med 3 % till 65 miljarder euro (63). 
 • CET1-kapitaltäckningen var 17,7 % (19,5). Nedgången i relationstalet påverkades av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas och av att utlåningen ökade.
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt minskade med 85 % till 8 miljoner euro (49). Räntenettot ökade med 2 miljoner euro, provisionsnettot med 1 miljon euro och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 14 miljoner euro. Nedskrivningarna av fordringar, 57 miljoner euro, ökade med 49 miljoner euro. Utlåningen ökade på ett år med 4 % och inlåningen med 6 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade med 76 % till 14 miljoner euro (56). Räntenettot ökade med 12 % och provisionsnettot med 24 %. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 29 %. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade till följd av förändringar i kredit- och motpartsrisken som beror på marknadsförändringar. Nedskrivningarna av fordringar, 47 miljoner euro, ökade med 42 miljoner euro. Utlåningen ökade på ett år med 8 %.
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt minskade med 33 % till 59 miljoner euro (88). Försäkringsnettot växte med 18 % till 138 miljoner euro (117). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 51 miljoner euro till 21 miljoner euro. Den operativa totalkostnadsprocenten var 92,7 (97,5).
 • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på 57 miljoner euro (5). Försäljningen av fastigheten i Vallgård förbättrade resultatet med 96 miljoner euro.
 • Under rapportperioden investerade OP Gruppen totalt 82 miljoner euro (74) på att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.
 • Ny OP-bonus samlades för 65 miljoner euro (69).
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna uppgick till 2,0 miljoner. Antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse var 1,3 miljoner.
 • OP Gruppen meddelade 21.4.2020 att den sänker sina resultatutsikter för 2020: OP Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019 (tidigare ungefär detsamma). Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".
 • OP Andelslags styrelse beslöt 27.4.2020 att OP Gruppens långsiktiga strategiska mål för CET1-kapitaltäckningen är minst CET1-kapitalkravet plus fyra procentenheter. Beräknat enligt kapitalkravet vid slutet av mars var CET1-målet 14,9 procent, och vid slutet av juni är målet uppskattningsvis 13,9 procent. 

 OP Gruppens nyckeltal

 1–3/20201–3/2019Förändring, %1–12/2019
Resultat före skatt, mn €129194*-33,7838
  Hushållsbank849-84,5235
  Företagsbank1456-75,5311
  Försäkring5988-32,8373
  Övrig rörelse575963,0-37
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat-65-69--254
     
Räntabilitet på eget kapital (ROE), %3,15,3-2,2**5,5
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %4,77,0-2,4**7,1
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %0,260,44-0,17**0,47
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %0,390,58-0,19**0,60
     
 31.3.202031.3.2019Förändring, %31.12.2019
CET1-kapitaltäckning, % 17,720,2-2,5**19,5
Utlåning, md €93,088,05,791,5
Inlåning, md €64,863,12,764,0
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %1,51,10,4**1,1
Ägarkunder (1 000) 2 0071 9314,02 003

*OP Gruppen övergick under det fjärde kvartalet 2019 till ett periodiseringsbaserat sätt att intäktsföra kundmarginalen enligt derivatvillkoren för räntetaks- och räntekorridorskrediterna. Effekten av ändringen justerades retroaktivt bland OP Gruppens ackumulerade vinstmedel i eget kapital. Dessutom justerades resultaträkningarna och balansräkningarna för de tre första kvartalen 2019 så att de motsvarar den nya principen för intäktsföring. Ändringen påverkade inte segmentrapporteringen. Kapitaltäckningsanalysen justerades inte retroaktivt. För ändringen redogörs närmare i bokslutet och bokslutskommunikén 2019.
**Förändring i relationstalet

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

Vår kundrörelse utvecklades gynnsamt i januari–mars. Räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot ökade klart från jämförelseperioden. Totalt sett nådde intäkterna från OP Gruppens kundrörelse en rekordartat hög nivå. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade kraftigt till följd av den svaga utvecklingen på ränte- och aktiemarknaden. Coronakrisen påverkade avsevärt utvecklingen på ränte- och aktiemarknaden under början av året.

Under de senaste 12 månaderna ökade OP Gruppens utlåning med 6 procent till 93 miljarder euro. Under samma period ökade inlåningen med 3 procent till 65 miljarder euro.

OP Gruppens kostnader ökade med 12 procent från jämförelseperioden. Till det här bidrog bland annat ökningen i ICT-kostnaderna och utvecklingskostnaderna samt kostnaderna som beror på reglering och personalkostnaderna. Under 2020 kommer våra ICT-kostnader att öka på grund av en datasystemmiljöinvestering av engångsnatur.

Nedskrivningarna av fordringar ökade till 105 miljoner euro. Till ökningen i nedskrivningarna bidrog särskilt förändringar i myndighetsföreskrifter. Nedskrivningarna av fordringar ökade också till följd av coronapandemins inverkan på kreditriskutsikterna.

OP Gruppens resultat före skatt uppgick i januari–mars till 129 miljoner euro. Resultatet minskade med 66 miljoner euro från jämförelseperioden. Till resultatminskningen bidrog särskilt ökningen i nedskrivningarna av fordringar och den kraftiga minskningen i placeringsintäkterna.

Till följd av den exceptionella osäkerhet som förorsakas av coronaviruspandemin försvagas OP Gruppens intäkter från placeringsverksamheten och kreditriskutsikter. OP Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019. Trots effekterna av coronaviruspandemin är OP Gruppens kapitaltäckning stark, och även gruppens finansieringsposition och likviditet är goda. Vår CET1-kapitaltäckning var i mars 17,7 procent.

Vi har vidtagit flera åtgärder för att stötta finländska företag och hushåll i de ekonomiska problem som pandemin gett upphov till. Vi erbjuder avgiftsfritt amorteringsfrihet för bolån och sme-företags krediter då våra kunder har drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Totalt har vi fått cirka 92 000 ansökningar från privat- och företagskunder, och för att kunna behandla ansökningarna snabbare har vi börjat utnyttja robotik. Robotar förbehandlar ansökningar samt fattar och verkställer beslut. Vi funderar också på hur robotar kunde utnyttjas för att lösa andra coronarelaterade problem.

I andelsbankerna har vi reserverat separata besökstider för specialgrupper, och vi har öppnat en rådgivande telefontjänst för riskgruppers bankärenden under coronapandemin. Vi bär också vårt samhällsansvar genom att delta i att öka kapaciteten för coronatestning samt genom att donera arbetsinsatsen för anställda vid Pohjola Sjukhus till samhälleligt kritiska arbetsuppgifter.

Vi har säkrat vår personals hälsa och trygghet genom att skapa trygga arbetsförhållanden på kontoren samt genom att skapa förutsättningar för distansarbete i stor skala i de arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Genom de här åtgärderna har vi kunnat säkerställa att de samhälleligt kritiska tjänsterna fungerar också under coronakrisen.

Coronapandemin har försatt den globala ekonomin i gungning. Den ekonomiska statistiken klarar inte av att hålla takten med de snabba förändringarna, och för framtiden kan vi närmast skapa scenarier. Osäkerheten är på alla sätt extrem.

På den internationella finansmarknaden är läget spänt. Banksektorn är ändå i bättre skick än under finanskrisen 2008, och centralbankernas snabba och omfattande åtgärder har stabiliserat marknaden. Finansmarknaden är inte den här gången i krisens epicentrum.

Återhämtningen i ekonomin beror framför allt på hur länge begränsningarna på grund av coronapandemin varar. Under de närmaste månaderna kommer vårt samhälle att fatta beslut som är av betydelse för Finlands samhällsekonomi, för hushållen och för finländska företag många år i framtiden.

Januari–mars

OP Gruppens resultat före skatt var 129 miljoner euro (194). Resultatet minskade med 66 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och provisionsnettot, ökade. Resultatet förbättrades också av försäljningen av fastigheten i Vallgård. Marknadsutvecklingen till följd av coronapandemin minskade intäkterna från placeringsverksamheten och bidrog till att öka nedskrivningarna av fordringar. Resultatet försvagades också av att den nya definitionen av fallissemang började tillämpas, vilket ökade nedskrivningarna av fordringar, samt av att kostnaderna ökade.

Räntenettot ökade med 8,6 procent till 319 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 2 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 11 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 5,7 procent till 93,0 miljarder euro och inlåningen med 2,7 procent till 64,8 miljarder euro.

Försäkringsnettot var 131 miljoner euro (109). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 3,6 procent till 367 miljoner euro. Försäkringsersättningarna minskade med 3,8 procent till 236 miljoner euro. Den operativa totalkostnadsprocenten var 92,7 (97,5).

Provisionsnettot var 244 miljoner euro, dvs. 10 miljoner euro större än ett år tidigare. Återbäringen av fondanknutna förvaltningsprovisioner ökade med 4 miljoner euro, och provisionsnettot för fonderna, kapitalförvaltningen och värdepappersförmedlingen ökade med 3 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 285 miljoner euro till -140 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var -131 miljoner euro (261). Till följd av coronakrisen minskade aktiernas och skuldebrevens verkliga värden avsevärt. På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade totalt med 87,6 procent från jämförelseperioden till 11 miljoner euro. Realisationsvinster bokfördes för 23 miljoner euro (54). OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var -2,3 procent (2,6). Nettoförändringen för de kortfristiga räntekompletteringarna i livförsäkringen förbättrade resultatet med 10 miljoner euro (11). Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, minskade resultatet med 15 miljoner euro (-7).

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 98 miljoner euro till 107 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna ökade till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland övriga rörelseintäkter och kostnader för 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen. Värdet av nyttjanderättsposten i enlighet med standarden IFRS 16 var 138 miljoner euro och leasingskulden 225 miljoner euro.

Kostnaderna ökade med 11,5 procent till 518 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 5,8 procent till 208 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar ökade med 11,4 procent till 65 miljoner euro. Avskrivningarna enligt plan ökade med 8,5 procent till 63 miljoner euro. Ökningen i avskrivningar berodde på de ökade satsningarna på utveckling under de senaste åren. Nedskrivningar bokfördes för 2 miljoner euro.

De övriga rörelsekostnaderna ökade med 16,8 procent till 245 miljoner euro. ICT-kostnaderna ökade med totalt 26 miljoner euro. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 50 miljoner euro (40). Myndighetsavgifterna ökade med 21,9 procent till 34 miljoner euro. 

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 113 miljoner euro (19), varav 105 miljoner euro (11) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Nedskrivningarna av fordringar ökade med 44 miljoner euro till följd av den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk i mars. Kunderna har på grund av coronakrisen aktivt ansökt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna, vilket tillsammans med förändringarna i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar med 29 miljoner euro. De nödlidande fordringarna av krediter och övriga fordringar var ungefär 1,5 procent (1,1) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 33 miljoner euro (40). Den effektiva skattesatsen var 25,7 procent (20,7). Den effektiva skattesatsen steg till följd av förändringar i uppskjutna skatter som beror på försäljningen och återhyrningen av fastigheten i Vallgård.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 12,3 miljarder euro (12,6). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,9 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,1 miljarder euro (0,2) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2020 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 24 miljoner euro. För 2019 betalas räntor för totalt 97 miljoner euro i oktober 2020.

Totalresultatet på -150 miljoner euro (315) sänktes av förändringarna i fonden för verkligt värde. Fonden för verkligt värde minskade med 306 miljoner euro till -55 miljoner euro från årsskiftet. Främst på grund av coronakrisen minskade det verkliga värdet av skuldebrev värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat med 271 miljoner euro. Det verkliga värdet av de aktier som omfattas av det tillfälliga undantaget minskade med 145 miljoner euro.

Utsikter för återstoden av året

Åtgärderna för att få bukt med coronaviruspandemin har försatt världsekonomin i recession under det första kvartalet. Den optimistiska stämningen på aktiemarknaden i början av året förbyttes i ett brant kursfall. På finansmarknaden ökade bankernas upplåningskostnader klart. Marknaden förväntar sig att räntorna under slutet av året håller sig på ungefär samma nivå som under början av året. Osäkerheten är dock exceptionellt stor. Samhällets åtgärder syftar till att mildra coronakrisens direkta effekter på bankernas och försäkringsbolagens kunders ekonomi, men i det här skedet är det för tidigt att bedöma vilka de långsiktiga effekterna av krisen kommer att bli.

Till följd av den exceptionella osäkerhet som förorsakas av coronaviruspandemin försvagas OP Gruppens intäkter från placeringsverksamheten och kreditriskutsikter. OP Gruppens resultat före skatt 2020 uppskattas bli mindre än 2019 (tidigare ungefär detsamma).

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat för medierna via en webcast 28.4.2020 kl. 11.00.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Finansiell information 2020

Halvårsrapport 1.1–30.6.2020   21.7.2020
Delårsrapport 1.1−30.9.2020   22.10.2020
            
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 1.1–31.3.2020Vecka 19
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 1.1–30.6.2020Vecka 31
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 1.1–30.9.2020Vecka 44

Helsingfors 28.4.2020

OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 1427
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                                  
SIX Swiss Exchange                                                                          
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi