Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

Januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 47 procent till 1 624,2 MSEK (1 108,8). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 32 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 54 procent till 446,7 MSEK (289,5). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 36 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 64 procent till 184,3 MSEK (112,2).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 168,8 MSEK (102,3).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 96,4 MSEK (57,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,74 SEK (1,08).

”Det är betryggande att kunna rapportera starka resultat under dessa osäkra omständigheter” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 19 mars ingick Sinch ett bindande avtal att förvärva det belgiska bolaget Chatlayer BV för en total köpeskilling om 6,9 MEUR på skuldfri basis. Förvärvet finansieras med befintlig kassa. Chatlayer erbjuder en molnbaserad mjukvaruplattform för att skapa avancerade, flerspråkiga chatbots som förstår både talat språk och textbaserad kommunikation. Förvärvet slutfördes 1 april. 
 • Den 26 mars ingick Sinch ett bindande avtal att förvärva Wavy med verksamhet i Latinamerika för en kontant köpeskilling på skuldfri basis om 355 MBRL och apportemission av 1 534 582 nya aktier i Sinch. Förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och lånefaciliteter. Förvärvets genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från Brasiliens konkurrensmyndighet. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2020.
 • Den 26 mars genomfördes en riktad nyemission om 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 300 SEK per aktie. Den riktade nyemissionen genererade stort intresse och har genomförts till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Genom emissionen tillfördes Sinch 1 500 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 26 mars säkrade Sinch en utökning av de befintliga kreditfaciliteterna för förvärv om 600 MSEK, givet att bolaget når vissa avtalade villkor. Efter utökningen omfattar kreditfaciliteten ett totalt åtagande om 1 850 MSEK. Utöver detta har Sinch tillgång till en checkräkningskredit om 250 MSEK, vilket är en utökning om 50 MSEK sedan årsskiftet.
 • Mot bakgrund av covid-19 har Sinch ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna medarbetarnas hälsa och säkerställa fortsatt drift och tjänsteleverans i alla lägen. De negativa effekterna av covid-19 är huvudsakligen koncentrerade till det mindre segmentet Röst och Video och beror på minskad efterfrågan från appbaserade taxiföretag då resandet minskat. I mars månad ökade transaktionsvolymerna i segmentet Meddelandetjänster väsentligt trots minskad användning av vissa marknadsföringsrelaterade meddelandeprodukter. En del av ökningen kan vara hänförlig till covid-19.

1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.

2 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4. 


Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en telefonkonferens klockan 09.00 CET den 29 april. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige:               +46 (0) 8 506 92 185
Storbritannien:    +44 (0) 203 00 95 710
USA:                   +1 917 720 0178

Access code:         183 46 37

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: investors.sinch.com/webcast.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer            
+46 72 245 50 55 
thomas.heath@sinch.com 

Roshan Saldanha, finanschef

+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com


Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.


 

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


  

 
 

Bilaga