Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Sparbanken stark och trygg
Efter många års goda resultat står Sparbanken väl rustad för bistrare tider. Sparbankens rörelseresultat uppgår till -16.8 mkr. Sparbanken har fortsatt en mycket stark kapitalrelation vilket ger möjlighet att göra verklig nytta för våra kunder i dessa utmanande tider.

Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2020-03-31 uppgår till 23.740.366 tkr (23.361.289 tkr), vilket är en ökning med 379.077 tkr eller 1,62%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.321.047 tkr (1.250.105 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 22,45% (22,26%) inklusive periodens negativa resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - mars 2020 är -16.776 tkr (66.930 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 10% till 37.004 tkr (33.690 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot minskar med 1% till 16.928 tkr (17.070 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -38.199 tkr (12.610 tkr), varav realiserat 2.506 tkr.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats negativt till följd av kraftig oro på de finansiella marknaderna över de ekonomiska konsekvenser som Covid-19-pandemin kan skapa.

Kostnaderna ökar med 4% till 29.088 tkr, vilket är 2.266 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 3.949 tkr (-1.520 tkr) och motsvarar 0,21% (-0,09%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Ökning förklaras främst av ökade reserveringar för kreditförluster på grund av osäkerhet av Covid-19-pandemins ekonomiska påverkan.

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under året har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB samt Bergslagens Sparbank AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sala Sparbank. Efter transaktionen äger de fyra bankerna en fjärdedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 29 april 2020 kl. 08:00.

 

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

 

Bilaga