Delårsrapport januari-mars 2020

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020


Omsättningsmässigt bästa Q1 någonsin

 • Kraftig resultatförbättring i segmentet Logistik & IT
 • Svårt att förutse Covid-19s påverkan på utvecklingen framåt
 • Kostnader kopplade till valuta, osäkra kundfordringar och en försening av Em Home-projektet
  belastar kvartalet med ca 2,9 MSEK

JANUARI - MARS 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 420,1 (388,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (1,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (1,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58,6 (31,9) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 39,35 (38,48) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 8 april informerades att Electra förvärvar inkråmet i supportbolaget Adminify AB i syfte att expandera Electras
kundtjänstfunktioner och support avseende tjänster i koncernens olika kedjor och koncept. Vidare meddelades den
14 april att Electra förstärker satsningen inom varuområdet mobiltelefoni med en nischad satsning på telekombutiker
inom Elon Ljud & Bild-konceptet. Den 28 april informerades om att Electra inleder ett nytt logistiksamarbete med
Scandinavian Luxury Group med beräknad uppstart den 1 september 2020.

FINANSIELL Q1Q11/4 2019Helår
UTVECKLING (MSEK) 2020201931/3 20202019
      
Nettoomsättning 420,1388,11 853,71 821,6
Rörelseresultat 1,91,823,823,7
Resultat efter finansiella poster 1,52,223,524,3
Resultat efter skatt 0,81,616,817,6
Rörelsemarginal (%) 0,50,51,31,3
Soliditet (%) 34,537,434,531,8
Eget kapital per aktie (SEK) 39,3538,4839,3538,84
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,160,313,223,38
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,160,313,223,38
Aktier vid periodens utgång (tusental) 5 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 5 2015 2685 2625 268


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 april 2020 kl. 11.00.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilaga