Saga Furs Oyj – bolagsstämmans beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, 29.4.2020 kl. 14.30 

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades den 29.4.2020, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2018–31.10.2019. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att inte utbetala dividend till aktieägarna, och styrelsen bemyndigades att senare besluta om en dividendutdelning på högst 0,50 euro per aktie. Bemyndigandet är i kraft fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Ersättningspolicyn presenterades för bolagsstämman. Eftersom bolagsstämman inte omfattade den presenterade ersättningspolicyn, kommer en reviderad policy att presenteras för bolagsstämman senast vid nästa ordinarie bolagsstämma.

Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Kenneth Ingman (Marcus Nordmyr), Jari Isosaari (Arto Isopahkala), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Magnus Ljung (Kaj Wik) och Kennet Myllykoski (Hermanni Kankaanpää). Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari Isosaari till styrelsens ordförande och Kenneth Ingman till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, puh. 050 5120 326

www.sagafurs.com