AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Vid årsstämman i AB Traction den 6 maj 2020 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 4,20 kronor per aktie, om totalt 62,1 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 maj 2020 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 13 maj 2020.

Arvode till styrelsen fastställdes till 240 000 kronor, att fördelas med 120 000 kronor var till de två av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Stillström och Petter Stillström, samt nyvaldes Henrik Lange och Jonas Olavi. Årsstämman omvalde Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Mazars SET Revision AB valdes till revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens mandat innefattar även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506 289 00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 19:00.

Bilaga