Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

COVID-19 PÅVERKAR ALLA, MEN STOCKWIK HAR KLARAT SIG BRA

Verksamheten utvecklades fullt acceptabelt under årets första kvartal. I förhållande till utmaningarna till och med bra.

För en utomstående betraktare kan det vid en första anblick vara svårt att se hur djupt rotad Stockwiks filosofi är när det kommer till att undvika risk. Men, det är den grunden vi utgår från och det är där vi börjar; -”Hur klarade sig bolaget i finanskrisen 2008?”, är den första av många frågor vi ställer vid betraktelsen av en potentiell investering.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 428 MSEK omsättning och 39 MSEK resultat före avskrivningar (EBITDA), en nivå i linje med vad som kommunicerats tidigare.

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 96,3 (44,5) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,1 (1,7) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 2,8 (1,6) MSEK uppgick EBITDA till 3,3 (0,2) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 2,5 (-0,2) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,6 (-1,6) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,2 (0,1) MSEK uppgick EBIT till 0,4 (-1,7) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,5 (-3,5) MSEK, varav -5,5 (-3,3) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
  • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,82 (-0,90) SEK och efter utspädning till -0,82 (-0,90) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga