Hedera Group AB kommuniké från årsstämman den 8 maj 2020

Kommuniké från årsstämma
Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 8 maj 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2019.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att omvälja Peter Näslund, Bertil Haglund, Åsa Linde Torneé och Stig Engcrantz som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Bertil Haglund omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med totalt 300 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till var och en av externa ledamöter.

Till valberedning valdes Bertil Haglund, Gunnel Tolfes och Lars Bjarnemark.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och bemyndigandet med avvikelse från företrädesrätt är begränsat till 30 % av bolagets kapital och röster.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hederagroup.se.

* * *
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hederagroup.se.

För ytterligare frågor, kontakta:
VD Johan Sandström
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
Ordförande Bertil Haglund
Mobil 070 722 26 44
Bertil.haglund@hederagroup.se
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.