Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

VD kommenterar
IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att minska förekomsten av nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för tidigt födda barn. Möjligheten att inkludera två indikationsområden för IBP-9414 kan öka chanserna till framgång i den pågående fas III-studien, ”The Connection Study”, och därmed produktens framtida marknadspotential. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. 

Detta VD-ord författas i början av maj 2020 under en pågående COVID-19-pandemi.

Vi ser att det blir svårare att upprätthålla full aktivitet hos våra leverantörer och att ett flertal sjukhus påverkas i större grad desto längre tid pandemin pågår. 

Vår studie är inte beroende av “normala” “sjukhus- eller läkarbesök, eftersom de barn vi rekryterar redan ligger på intensivvårdsavdelningarna oberoende av vår studie. Detta är väsentligt då många sjukhus nu infört besöksförbud för människor som inte är sjuka. Detta är en stor skillnad mot flertalet av de kliniska studier som genomförs globalt där det krävs att patienterna kommer till kliniker enbart för att mäta eller observera effekter av studiemedicinen. Som meddelats i bokslutskommunikén har vi inte uppnått den förväntade rekryteringstakten i studien och det är klart att pandemin och den “lock-down” som skett i t.ex USA, Frankrike och Spanien gör det svårt att öka takten i studien. I skrivande stund har vi 62 kontrakterade sjukhus av vilka 45 är aktiverade och kan inkludera patienter men att kontraktera ytterligare sjukhus försvåras för närvarande på grund av COVID-19 pandemin.

Pandemin har förändrat vårt arbetssätt, vi kan inte resa och ha personliga möten vilket medför att allt sker på distans. Exempelvis sker nu aktivering av sjukhusen genom distansmöten.

Vårt mål att avsluta den pågående fas III studien under 2021 kvarstår. Vi får fortfarnde in barn i studien, men i och med Coronakrisen finns det en risk att vi inte kan uppnå detta mål. Det finns således en icke obetydlig risk att resultaten från studien kan komma att försenas.

IBTs kvalificerade team jobbar dedikerat och fokuserat vidare mot att leverera studieresultat som i sin tur förhoppningsvis medför att en produkt som verkligen spelar en livsavgörande roll för de för tidigt födda barnen - kan nå marknaden så snart som möjligt.

Stockholm den 11 maj 2020

Staffan Strömberg
Verkställande direktör
  
Utvalda finansiella data i sammandrag

 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
jan-dec
Nettoomsättning---
Övriga intäkter75--
Rörelseresultat, tkr1 206-929-47 200
Resultat efter skatt, tkr1 178-686-46 320
Balansomslutning, tkr523 168561 035518 273
Periodens kassaflöde, tkr-8 050-5 647-51 301
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)-0,72-0,50-4,57
Likvida medel, tkr500 995540 514495 188
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)0,10-0,06-4,13
Eget kapital per aktie (SEK) 45,5749,5345,46
Soliditet (%)98%99%98%

Väsentliga händelser under första kvartalet (jan-mar) 2020

  • IBTs ansökan om klinisk studie godkändes i Israel i januari 2020
  • COVID-19 pandemin påverkar vårt utvecklingsarbete avseende exempelvis aktivering av sjukhusen (prövarna) vilket inte skett i önskad takt. Vid avgivandet av denna delårsrapport har cirka hälften av de planerade sjukhusen aktiverats. IBTs likvida medel är tillräckliga för att genomföra den pågående fas III-studien även om rekrytering i studien inte sker i önskad takt

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • IBTs styrelse beslutade att skjuta årsstämman till den 16e juni, 2020 istället för som planerat den 11:e maj, 2020

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey, CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CET den 11 maj 2020.

Bilagor