LIDDS Delårsrapport januari – mars 2020

JANUARI – MARS 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
 • Rörelsens kostnader uppgick till MSEK -8,0 (-7,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -8,0 (-7,1)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,33 (-0,31) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -5,8 (-6,9)
 • Eget kapital uppgick till MSEK 15,4 (22,4) och soliditeten uppgick till 65 % (79 %)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020

 • United States Patent and Trademark Office har godkänt ett produktpatent som omfattar alla NanoZolid®-produkter. Patentets specifika fokus på produkt ger skydd oavsett om produkten tillverkats med en av LIDDS framtagen process eller annan process som ger samma produkt. Patentet gäller till 2037.
 • Den sista patienten har behandlats i den uppföljande Open Label Extension-studien och resultaten beräknas att sammanställas under sommaren 2020. Av de tolv patienter som inkluderats har sex patienter fått en andra Liproca® Depot- behandling medan sex patienter fortfarande har en PSA- sänkning efter tio månaders uppföljning.
 • United States Patent and Trademark Office har godkänt varumärket NanoZolid® vilket ger LIDDS exklusiv rättighet att använda varumärket för produkter eller tjänster. Varumärket är registrerat i EU sedan 2016.
 • National Cancer Institute i Vilnius har behandlat sin första patient i fas I-studien, NZ-DTX001. Rekrytering av fler patienter pågår på onkologklinikerna på Karolinska Sjukhuset, Herlev Hospital samt Kaunas University Hospital och Vilnius National Cancer Institute i Litauen.
 • En riktad emission till nya och befintliga aktieägare, däribland Nyenburgh Holding, har tillfört bolaget 8 MSEK före emissionskostnader.
 • LIDDS kinesiska licenspartner Jiangxi Puheng har meddelat att man mot bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien går vidare med dialogen med den kinesiska läkemedelsmyndigheten CMPA.
 • Prekliniska studier med NZ-TLR9 har visat att en injektion med kontrollerad längre frisättning av TLR9 ger reducerad tumörtillväxt och ökad överlevnad. Effekten är likvärdig som standardiserad TLR9 som måste ges i flera frekventa injektioner.
 • Bolaget har under kvartalet bytt redovisningsprinciper. I denna delårsrapport presenteras samtliga siffror för koncernen i enlighet med IFRS och för moderbolaget i enlighet med RFR 2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ytterligare patienter har rekryterats till fas I-studien där NanoZolid® kombineras med docetaxel för behandling av solida tumörer. Doseskalering pågår och i dagsläget har fem patienter behandlats med NZ- DTX intratumoralt. De nya klinikerna i Vilnius och Kaunas har varit avgörande för den snabbare patientrekryteringen.
 • Sammanställning av finala data för fas IIb-studien på Liproca Depot för behandling av prostatacancer pågår och resultaten kommer att meddelas marknaden inom kort. Data som kommer att presenteras inkluderar primära och sekundära effektmått samt data kring PSA-värden, prostatavolym och MRI-analyser.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020, kl. 08:45 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit www.liddspharma.com

Bilaga