Sinch AB (publ): Beslut från årsstämma 2020 i Sinch AB (publ)

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch höll fredagen den 15 maj 2020 kl. 14.00 årsstämma i lokalen Kungsholmen 2, Hotell Courtyard by Marriott Stockholm, Rålambshovsleden 50, Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn Zethraeus och Bridget Cosgrave. Erik Fröberg omvaldes som styrelseordförande.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 300 000 kronor årligen till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 650 000 kronor årligen till styrelseordföranden. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kronor årligen till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 80 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, med 20 000 kronor årligen till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 40 000 kronor årligen till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedning och instruktion för valberedning

Stämman fastställde principer för valberedning och instruktion för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman fastställde av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningen ska återspegla Sinchs behov av att rekrytera och motivera kvalificerade anställda genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa och konkurrenskraftiga. Ersättningen ska bestå av fast grundlön, kort- och långsiktig rörlig ersättning (inklusive eventuella aktierelaterade incitamentsprogram), pensionsförmåner, övriga förmåner och ersättning under uppsägningstid.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och att sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en redaktionell ändring av bolagsordningen.

Beslut om incitamentsprogram 2020 samt emission av tecknings- och personaloptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Sinch-koncernen (”LTI 2020”).

LTI 2020 omfattar sju serier av teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTI 2020 kan upp till 580 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,98 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 58 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med bestämmelse om apport (förvärv av Wavy Global)

Den 26 mars 2020 offentliggjordes att bolaget har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Movile Internet Móvel S.A. och Wavy Global Holdings BV (tillsammans ”Wavy Global”). Enligt förvärvsavtalet ska del av köpeskillingen för aktierna erläggas genom nyemitterade aktier i bolaget.

Mot ovanstående bakgrund beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av upp till 1 534 582 aktier med bestämmelse om apport.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile: +46-722-45 50 55
E-mail: thomas.heath@sinch.com


Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 15 maj 2020 kl. 16:45 CET.

Bilaga