Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Lundin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) meddelar att bolaget uppdaterar sin produktionsprognos för 2020 med målsättning att nå 157 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd), detta efter beslut från den norska regeringen om att införa produktionsbegränsande åtgärder på den norska kontinentalsockeln. Detta är i den övre delen av det ursprungliga prognosintervallet för 2020 om 145 – 165 Mboepd, vilket senare uppdaterades till 160 – 170 Mboepd, innan produktionsbegränsningarna meddelades av den norska regeringen.

Uppdaterad prognos:

 UppdateradTidigare
Produktion 2020Målsättning att nå 157 Mboepd160 – 170 Mboepd
Verksamhetskostnader 20202,80 USD per boe2,80 USD per boe
Långsiktig produktion170 – 180 Mboepd160 – 170 Mboepd

De produktionsbegränsande åtgärder som införs kommer att påverka produktionen från bolagets tillgångar från juni till december 2020. I och med att produktionsbegränsningarna tas bort i början av 2021, kan produktionsnivåerna återupptas. Dessutom, för att dra fördel av ett överskott i produktionskapaciteten på Edvard Grieg, kommer det planerade driftstoppet för underhållsarbete som tidigare förskjutits från 2020 till 2021, nu att genomföras under det tredje kvartalet 2020.

Tack vare den ökade produktionskapaciteten på Johan Sverdrup som nyligen meddelats, ökar bolaget sin långsiktiga produktionsprognos till 170 – 180 Mboepd från 2021, från den tidigare prognosen om 160 – 170 Mboepd.

Prognosen för verksamhetskostnader för 2020 förblir oförändrad om 2,80 USD per boe, vilket är ett kvitto på att tillgångarna drivs inom en högeffektiv operativ verksamhet.


Lundin Energy är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker LUNE). Läs mer om Lundin Energys verksamhet på
www.lundin-energy.com


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
 Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga