ALM Equity undersöker förutsättningar för framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder

Stockholm,2020-05-19

ALM Equity har tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder som äger och förvaltar koncernens färdigställda förvaltningsbostadsfastigheter. Bolaget utgör majoriteten av affärsområde Förvaltning. Fastigheterna utvecklas av koncernens projektutvecklingsbolag ALM Småa Bostad och överlåts till Svenska Nyttobostäder vid färdigställande.

ALM Equity finansierar projektutveckling och ägande av förvaltningsbostäder i kompanjonskap med olika investerare som tillhandahåller eget kapital i utbyte mot ett delägande i projekten.

Diskussioner pågår med investerare i projekt under Svenska Nyttobostäder och under ALM Småa Bostad om byte av ägande i projekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Totalt föreslås 25 investerare konvertera sitt ägande i projekt till aktieägande i Svenska Nyttobostäder och därigenom förbinda sig att teckna aktier motsvarande en kapitalinvestering om 2,1 miljarder kronor.

Svenska Nyttobostäder skulle efter affären och färdigställande av avtalade projekt förvalta 5 750 effektiva bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Av dessa är idag 870 färdigställda, 920 i produktion och 3 960 ej produktionsstartade. Förväntat driftnetto när samtliga fastigheter är tillträdda beräknas till cirka 600 miljoner kronor. Tillträdesdatum för det sista projektet är planerat till år 2025.

Ambitionen är att notera det sammanslagna bolaget under andra halvåret 2020. I samband med noteringen skulle det inte finnas något behov av ytterligare eget kapital.

Inga delar av affären skulle innebära ytterligare investeringsåtaganden för ALM Equity och skulle initialt inte påverka koncernens balansräkning. ALM Equity kommer äga cirka 60% av stamaktierna i det noterade bolaget om samtliga investerare väljer att delta i affären. Genom affären tydliggörs både värden och risker för olika tillgångsslag i ALM Equity koncernen, vilket förväntas öka totala värderingen samt sänka finansieringskostnaderna och därmed gagna ALM Equitys aktieägare.

ALM Equitys helägda dotterbolag ALM Småa Bostad är som leverantör av förvaltningsobjekten ansvarigt för produktion och tillhörande byggrisk. ALM Småa Bostad skulle i samband med affären öka antalet sålda enheter med 3 450 till ett värde om 6,9 miljarder kronor med bibehållen vinstmarginal. Utöver de i affären ingående projekten har ALM Equity genom ALM Småa Bostad en portfölj med ytterligare cirka 8 600 enheter varav cirka 6 700 potentiella förvaltningsenheter.

Dialoger är inledda med investerare men inga avtal är tecknade.


För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 08.00