Cortus Energy genomför företrädesemission av konvertibler om ca 69,3 MSEK

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har idag den 22 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2019, beslutat om en emission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 3 juni 2020. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) konvertibel till ett nominellt belopp om 0,50 SEK per konvertibel.
 • Företrädesemissionen består av högst 138 544 663 konvertibler, vilket innebär att Bolaget kommer tillföras cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020.
 • Konvertiblernas löptid kommer att löpa från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022.
 • Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om 10 procent från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget.
 • Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder.
 • Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK.
 • Företrädesemissionens genomförande är villkorad av att det prospekt som upprättas i samband med emissionen godkänns av Finansinspektionen senast den 5 juni 2020.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Cortus AB bildades 2006 för att utveckla en helautomatiserad process för omvandling av våt biomassa i form av skogsavfall som flis, grot och fiberslam via torkning, pyrolys och förgasning, i en egenutvecklad reaktor. Detta ger en ren syngas med högt vätgasinnehåll.

I april 2017 ingicks avtalet med Höganäs Sweden AB som innebar uppförande av en 6 MW syngasanläggning i direkt anslutning till Höganäs fabrik i nordvästra Skåne. Bolaget åtog sig att bygga anläggningen i egen regi med ett åtagande från Höganäs att köpa all syngas i 20 år till marknadsanpassade priser. Bygget inleddes i januari 2018 och avslutades 2019. Den första rena syngasen kunde produceras den 26 mars 2020. I skrivande stund pågår förberedande tester inför milstolpe 3, som innebär en veckas kontinuerlig helautomatiserad drift med bibehållen hög kvalitet på den syngas som framställs. Detta beräknas kunna inträffa mot slutet av juni 2020.

Styrelsen bedömer att Bolaget nu står nära att ’bryta igenom’ och därmed stå på tröskeln inför vad som är en ’game changer’ som kommer att ge eko i branschen globalt. Det är inför detta förestående genombrott som styrelsen åter vänder sig till aktieägarna. Denna gång med ett erbjudande att teckna konvertibler. Främsta motivet för att styrelsen valt konvertibler är att det ger ett visst finansiellt skydd i dessa osäkra tider. Konvertibeln kommer att anslutas till Euroclear och kommer därmed att kunna handlas löpande.

Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka 58,7 MSEK och avses disponeras enligt följande, angivet i prioritetsordning. 

 • Återbetalning av kortfristiga lån som Bolaget ingick med Per-Olov Norberg och P. Forsell Timber AB, cirka 43%,
 • Löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert, cirka 50%,
 • Vidareutveckling av Projekt Mariposa och Engie, cirka 3%,
 • Affärsutveckling, cirka 4%.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Cortus Energy har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 28 maj 2019, beslutat om en företrädesemission av konvertibler i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 3 juni 2020. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) konvertibel till ett nominellt belopp om 0,50 SEK per konvertibel.
 • Företrädesemissionen innebär därmed en emission om högst 138 544 663 konvertibler. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 69,3 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperiod för teckning av konvertibler äger rum från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020.
 • Konvertiblernas löptid kommer att löpa från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022.
 • Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om 10 procent från och med 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget.
 • Innehavare av konvertibler har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder.
 • Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK.
 • Vid full teckning och konvertering av konvertibler, kommer antalet aktier öka från 1 246 901 975 till högst 1 553 408 315.
 • Villkorat av beslut om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning som tas på årsstämman den 26 maj 2020 kommer aktiekapitalet, vid full teckning i Företrädesemissionen, öka från 37 407 059,25 SEK till högst 46 602 249,45 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 19,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Företrädesemissionens genomförande är villkorad av att det prospekt som upprättas i samband med emissionen godkänns av Finansinspektionen senast den 5 juni 2020.

Företrädesrätt och nominellt belopp

Företrädesemissionen innebär ett konvertibelt lån om nominellt högst cirka 69,3 MSEK. Rätt att teckna konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid nio (9) aktier ska berättiga till teckning av en konvertibel, envar till ett nominellt belopp om 0,50 SEK per konvertibel. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår således till högst 69 272 331,50 SEK. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 10,2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 47,7 procent av garantiåtaganden. Sammanlagt omfattas därmed 57,9 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Per-Olov Norberg (styrelseordförande), Peter Forssell genom bolag (styrelseledamot), Richard Bagge (styrelseledamot), Rolf Ljunggren (styrelseledamot), Tobias Wennberg (till årsstämman föreslagen styrelseledamot) och Håkan Sigfridsson (VD). Garantiåtaganden har lämnats av Per-Olov Norberg (styrelseordförande), Peter Forssell genom bolag (styrelseledamot) och Per Norberg genom en så kallad topp-garanti, detta innebär att om Företrädesemissionen inte blir fulltecknat kommer garantiåtagandena tas i anspråk upp till maximalt 47,7 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en garantiprovision om fem (5) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning för Per-Olov Norberg och Peter Forssell, samt en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativ i nyemitterade konvertibler av samma slag och samma villkor som i Företrädesemissionen för Per Norberg. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Indikativ Tidplan

1 juni 2020Sista handelsdag i Cortus Energys aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 juni 2020Första handelsdag i Cortus Energys aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 juni 2020Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen (dock senast den 5 juni 2020)
3 juni 2020Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
8 juni – 17 juni 2020Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
8 juni – 22 juni 2020Teckningsperiod för Företrädesemissionen
25 juni 2020Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

VD kommentar

”Bästa aktieägare,

Som ni vet har vårt anläggningsbygge i Höganäs kantats av förseningar. Men vi har hela tiden rört oss framåt, om än tidvis i snigelfart. Vi är dock nära nu, väldigt nära. Att kunna ’bocka av’ milstolpe 3 kommer att ge eko i den globala förgasningsvärlden, det vet vi därför att vi har den renaste syngasen. Därför har vi många ögon på oss, även från globala jättar. Varför väntar ni då inte tills milstolpe 3 är avbokat och klart innan ni ber oss om mer pengar, är en relevant fråga från aktieägare. Därför att vi inte har tid att vänta är det enkla svaret. Nu är i stort sett den sista dagen vi hinner gå ut med en företrädesemission innan Sverige stänger ner. I dessa tider kommer Sverige troligen vara mer semesterstängt än på många år. Höganäs stänger t ex ner i hela 4 veckor från den 6 juli, vilket de normalt sett inte gör. Hade vi inte gått ut nu hade vi inte kunnat genomföra en emission förrän i slutet av augusti vilket i sin tur hade tvingat oss in i fler – dyra – brygglån över sommaren. Därför har vi valt att gå ut nu med konvertibler. Det ger ett skydd, man är inte tvingad att konvertera. Till du gör det är det ett lån. Med mycket attraktiva villkor, anser vi. Därför hoppas jag du tecknar. Hela styrelsen och jag själv har lämnat teckningsförbindelser. I och med det så passar jag på att önska trevlig sommar! Och välkommen att medverka på stämman på tisdag.”    

Med vänlig hälsning

Håkan Sigfridsson, VD

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Synch Advokat är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.


Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl 08.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Cortus Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Cortus Energy beräknar offentliggöra omkring den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade konvertibler (”BTU”) eller nyemitterade konvertibler har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTU eller nyemitterade konvertibler har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga