Kommuniké från årsstämman 2020 i Fingerprint Cards AB (publ)

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sofia Bertling, Johan Carlström, Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Tomas Mikaelsson, Dimitrij Titov och Juan Vallejo.

Årsstämman valde Johan Carlström till styrelseordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget MOORE KLN AB till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2021. MOORE KLN AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson ska utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

 
Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 

Bilaga