Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har hållit årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C i Kista. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per‑Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge och Peter Forssell till styrelseledamöter och genom nyval utse Tobias Wennberg till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per‑Olov Norberg som styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 240 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode ska endast utgå till styrelseledamot som inte är anställd i Cortus Energy. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag.

Ändringar av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. Efter ändringen ska aktiekapitalet vara lägst 37 400 000 och högst 149 600 000 kr. Vidare beslutades att bolagsstämman inte längre ska kunna hållas i Köping.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 112 221 177,75 kronor genom förlusttäckning. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 37 407 059,25 kronor. Då minskningen sker utan indragning av aktier innebär det att Bolagets kvotvärde ändras till 0,03 kronor.

Emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Cortus AB och godkänna överlåtelse av dessa till medarbetare i koncernen inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att emittera teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Cortus AB och godkänna överlåtelse av dessa till styrelseledamöter i Bolaget inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöterna genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien samt att Bolaget ska kunna behålla och attrahera kompetenta och engagerade styrelseledamöter.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga