Electra Gruppen kallar till Årsstämma

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-05-27

 

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

 

Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl. 11.00 i Electras lokaler
på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida,
www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även
material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt
närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter
som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information
om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande.

I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen
kommunicerar att trots att Bolagets resultatutveckling hittills under 2020 samt att dess finansiella
ställning skulle medge ett förslag till stämman att besluta om utdelning enligt tidigare lämnat förslag
(3,25 kr/aktie) väljer styrelsen att inte föreslå någon utdelning. Detta i syfte att försäkra sig om att
bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt handlingsfrihet om konjunkturutvecklingen väsentligen
skulle försämras. Styrelsen öppnar för att kalla till en extra bolagsstämma under hösten i syfte att
hantera frågan kring utdelning om förutsättningar för detta kan anses föreligga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, telefon 0480-584 09, mobil 072-585 01 22

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver
koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och
driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster
för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 27/5 2020 kl. 08.30.

Bilaga