Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) har beslutat utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier

Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) har beslutat utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 om återköp av egna aktier.

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen från och med den 28 maj 2020 fram till och med årsstämman 2021. I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 ska bolagets innehav av egna B-aktier vid var tid inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Bolagets förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpen är bland annat att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Bolaget innehar idag 3 327 122 egna B-aktier, motsvarande 1,06 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För information, vänligen kontakta:

Per Sundqvist, CFO

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga