Karolinska Development AB (publ) meddelar valberedningens förslag samt erbjuder möjlighet till poströstning vid årsstämman 2020

STOCKHOLM, SVERIGE – 1 juni 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) (”Bolaget”) meddelar att Bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2020 samt att Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post inför årsstämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen, som har utgjorts av Peter Lundkvist (ordförande), utsedd av Tredje AP-fonden; Jack Li utsedd av Sino Biopharmaceutical; Yan Cheng, utsedd av Worldwide International Investments Ltd; Hans Möller, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB samt; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI, föreslår att årsstämman beslutar:

Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; ersättning till övriga ledamöter som ej är anställda i Bolaget ska utgå som ett fast arvode med 200 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten. Ersättningen är oförändrad jämfört med föregående år.

Att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Magnus Persson och Theresa Tse; att nyval sker av Björn Cochlovius; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell. Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Övriga av valberedningens förslag framgår av kallelsen.

Poströstning

Vidare har styrelsen mot bakgrund av den tillfälliga lagstiftningen som trädde ikraft den 15 april 2020 beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget vill möjliggöra för aktieägarna att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning samt ytterligare information finner du på Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till Bolaget per post till Karolinska Development, att: Årsstämma, Tomtebodavägen 23 A, 171 65 Solna eller via e-post till eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com. Poströster ska inkomma senast den 9 juni 2020.

Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com


Om Karolinska Development AB


Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga