NGS Group AB: Årsstämmokommuniké 2020

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 2 juni 2020 kl. 16:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

• Beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägare för räkenskapsåret 2019 och att den ansamlade vinsten om 120 940 158,58 kr balanseras i ny räkning.

• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

• Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

• Bertil Johanson, Ulf Barkman, Charlotte Pantzar Huth och Gerth Svensson omvaldes till styrelseledamöter och Helene Jansbo valdes till ny styrelseledamot. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Troberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

• Det beslutades att valberedningen ska bestå av Bertil Johanson, Jan Sandberg samt Johan Renvall. Jan Sandberg valdes till ordförande för valberedningen.

• Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

• Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 17.00.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.
Bilaga