Teckningsperioden i Cortus Energy inleds idag den 8 juni 2020

Idag, den 8 juni 2020 inleds teckningsperioden i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) företrädesemission av konvertibler, vilken offentliggjordes den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 22 juni 2020.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Teckningsperiod: 8 juni 2020 – 22 juni 2020
 • Handel med teckningsrätter: 8 juni 2020 – 17 juni 2020
 • Företrädesrätt: För varje på avstämningsdagen den 3 juni 2020 innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) konvertibel.
 • Teckningskurs: En konvertibel tecknas till sitt nominella belopp om 0,50 SEK.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Säkerställandenivå: Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Konvertibelvillkor i sammandrag:

 • Nominellt värde: En konvertibel tecknas till sitt nominella värde om 0,50 SEK.
 • Löptid: 7 juli 2020 – 7 januari 2022.
 • Ränta: Konvertiblerna löper med en årlig nominell ränta om 10 procent. Upplupen ränta utbetalas på förfallodagen om lånet dessförinnan inte konverterats.
 • Konverteringsperiod: Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder.
 • Konverteringskurs: Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 juni 2020 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Synch Advokat är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Cortus Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Cortus Energy offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade konvertibler (”BTU”) eller nyemitterade konvertibler har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTU eller nyemitterade konvertibler har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga