Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 10 juni 2020 kl. 20.00 (EEST)

Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN

Enligt det slutliga utfallet av Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission som avslutades 25 maj 2020 i Sverige och 27 maj 2020 i Finland (”emissionen”) övertecknades emissionen med 273 procent i förhållande till antalet tilldelade nya aktier. Av de tilldelade 376 719 780 nya aktierna (”emissionsaktierna”) tecknades 336 033 654 aktier (cirka 89,2 % av emissionsaktierna) med teckningsrätt, varefter de återstående 40 686 126 aktierna (cirka 10,8 % av emissionsaktierna) tilldelades enligt emissionsvillkoren till sekundära teckningar av företrädestecknarna. Enligt det slutliga emissionsutfallet tilldelades inga emissionsaktier till tecknare som tecknade emissionsaktier utan företrädesrätt.

Enligt det slutliga emissionsutfallet tecknade teckningsgaranterna, det vill säga Capricorn Healthtech Fund, Kaikarhenni Oy och Ossi Haapaniemi med närstående bolag samt bolagets ledningsgrupp och ett antal styrelseledamöter sammanlagt 110 371 150 aktier, motsvarande cirka 29,3 procent av emissionsaktierna och cirka 0,66 miljoner euro.

På grund av teckningspriset i kronor ock valutaförändringen, uppgick brutto emissionslikviden till cirka 2,2 miljoner euro, av vilken efter avdrag av avgifterna och kostnaderna återstår cirka 2,1 miljoner euro.

Kort om emissionen

  • I nyemissionen hade bolagets aktieägare företrädesrätt att teckna aktier.
  • Varje aktieägare i Nexstim tilldelades en (1) företrädesrätt att teckna emissionsaktier som kontoförda värdepapper (”teckningsrätt”) per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen 6 maj 2020 (”avstämningsdagen”).
  • Varje en (1) teckningsrätt gav innehavaren rätt att teckna sex (6) emissionsaktier till teckningspriset 0,006 euro eller 0,06 kronor per emissionsaktie (”teckningspriset”).
  • Bolaget erbjöd därmed aktieägarna högst 376 719 780 nya aktier för teckning med aktieägarnas företrädesrätt.
  • Teckningstiden inleddes i Finland och i Sverige 11 maj 2020.
  • Teckningsrätterna var fritt överlåtbara och handlades på Nasdaq Helsinki Oy:s marknadsplats First North Growth Market Finland (”First North Finland”) (handelsnamn NXTMHU0120) och på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden (”First North Sweden”) (handelsnamn NXTMS TR) mellan 11 maj 2020 och 20 maj 2020.
  • Teckningstiden avslutades i Sverige 25 maj 2020 och i Finland 27 maj 2020.

Godkännande av teckningar och tilldelning av emissionsaktierna

I emissionen inkom teckningar på totalt 1 029 802 417 aktier, vilket motsvarar cirka 273 procent av de tilldelade emissionsaktierna. På First North Finland utnyttjades cirka 61,98 procent av teckningsrätterna och på First North Sweden cirka 27,28 procent av teckningsrätter, varigenom cirka 89,20 procent av emissionsaktierna tecknades med teckningsrätter.

Nexstims styrelse godkände 10 juni 2020 teckningarna av 336 033 654 emissionsaktier med teckningsrätter samt enligt emissionsvillkoren godkända företrädestecknares sekundära teckningar av 40 686 126 emissionsaktier. Till den del som bolaget på grund av överteckningen inte tilldelade en investerare emissionsaktier som tecknats och betalts enligt teckningsorder, returnerar bolaget teckningspriset för de icke tilldelade emissionsaktierna till investerarna enligt emissionsvillkoren.

Registrering av emissionsaktierna och inledande av handel

I avvikelse från de emissionsvillkor som godkändes 30 april 2020 (punkten ”Registrering och leverans av emissionsaktier”), kommer handeln med interimsaktierna för de emissionsaktier som tecknats med teckningsrätter i Sverige (”betalda tecknande aktier”) avslutas på First North Sweden redan 12 juni 2020.

Emissionsaktierna berättigar till aktieägarrättigheter i bolaget från och med datumet för registrering i handelsregistret, vilket sker uppskattningsvis 12 juni 2020. Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Finlands värdeandelssystem uppskattningsvis 15 juni 2020, och handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Finland uppskattningsvis 15 juni 2020. Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Swedens depåsystem uppskattningsvis 18 juni 2020, och handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Sweden uppskattningsvis 16 juni 2020.

Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 376 719 780 aktier från 62 902 976 aktier till totalt 439 622 756 aktier.

NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

 

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

 

Viktig information

Informationen i detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Förenta staterna. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp (”bolaget”) ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Vad gäller de övriga medlemsstaterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, är detta meddelande endast riktat till kvalificerade investerare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (prospektförordningen).

Denna kommunikation är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring (”föreskriften”) i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i föreskriften (alla sådana personer kallas nedan ”relevanta personer”). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Andra än relevanta personer ska inte handla enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

 

Bilaga