Nexstim Abp har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram 2020

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 10 juni 2020, kl. 21.00 (EEST)

Nexstim Abp har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram 2020

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att bolagets styrelse beslutade 10 juni 2020 om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till bolagets och dess dotterbolags medarbetare, ledning och andra intressegrupper med stöd av befogenheter beviljade av bolagsstämman 30 april 2020.

Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom optionerna ska utgöra en del av incitaments- och belöningsprogrammet för medarbetarna, ledningen och intressegrupperna. Syftet med optionerna är att uppmuntra medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till långsiktigt arbete och samarbete för att öka aktievärdet. Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till bolaget.

Sammanlagt emitteras högst 39 000 000 aktieoptioner 2020 som berättigar optionshavarna att teckna högst 39 000 000 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Bolagets styrelse beslutar om optionshavarna ska få nyemitterade aktier eller aktier i bolagets eget innehav. Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna 2020 uppgår till högst 8,15 procent av all aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall 39 000 000 nya aktier emitteras härvid.

13 000 000 optionsrätter ska märkas 2020A, 13 000 000 optionsrätter ska märkas 2020B; och 13 000 000 optionsrätter ska märkas 2020C. Teckningsperioden för optionsrätter 2020A är från 1 juli 2022 till 15 december 2027; teckningsperioden för optionsrätter 2020B är från 1 juli 2023 till 15 december 2028; och teckningsperioden för optionsrätter 2020C är från 1 juli 2024 till 15 december 2029.

Teckningsoptionerna delas ut vederlagsfritt. Teckningspriset för optionsrätterna 2020A är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo handelsdagar före detta beslut. Teckningspriset för optionsrätterna 2020B är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2020 publiceras. Teckningspriset för optionsrätterna 2020C är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2021 publiceras.

Teckningspriset ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital. Betalning för aktierna ska erläggas i samband med teckning.

Villkoren för aktieoptionerna 2020 finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors.

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+ 358 50 326 41 01
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga