Kommuniké från Ellen Aktiebolag (publ) årsstämma 16 juni 2020

Vid Ellens årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:


Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Styrelse, valberedningen, styrelsearvode, revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Catharina Skommevik som styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Catharina Vackholt har avböjt omval. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB i Upplands Väsby med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman utsåg Sven Mattsson (omval) till ordförande i valberedningen och Jens Engström (omval) och Cecilia Wolf (omval) till ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigande för styrelsen att införa incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till bolagets styrelseordförande och VD
Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägares förslag, att införa incitamentsprogram 2020/2023.

Ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende deltagande i bolagsstämman med anledning av förväntade framtida lagändringar.

Beslut om a) nyemission av aktier (utjämningsemission), b) ändring av bolagsordningen (gränser för antalet aktier), och c) sammanläggning av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt sammanläggning av aktier.

I sitt anförande vid årsstämman redogjorde verkställande direktör Charlotta Nilsson för verksamhetsåret 2019 samt framtidsutsikter för bolaget. Presentation samt fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ned på www.ellen.se

För ytterligare information:

Charlotta Nilsson, VD på telefon 08 - 412 10 00 05 eller via epost info@ellen.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2020 kl. 19.00 CET.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel som är veganska alternativ. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Bilaga