Delårsrapport september 2019 – maj 2020

TREDJE KVARTALET PRÄGLADES AV CORONA-KRISEN - TILLFÖRSIKT INFÖR NÄSTA VINTERSÄSONG

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 453 MSEK, 48 procent, till 486 MSEK (939) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet minskade med 266 MSEK, 104 procent, till -10 MSEK (256) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -0:07 SEK (3:30), en minskning med 102 procent.

Niomånadersperioden

  • Nettoomsättningen för niomånadersperioden minskade med 355 MSEK, 14 procent, till 2 211 MSEK (2 566) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för niomånadersperioden minskade med 280 MSEK, 42 procent, till 387 MSEK (667) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 4:94 SEK (8:52), en minskning med 42 procent.

Corona-krisens finansiella effekt

  • På grund av Corona-krisen tvingades SkiStar avsluta vintersäsongen på skidanläggningarna i förtid, vilket medfört lägre intäkter och resultat i jämförelse med föregående år.


Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Stefan Sjöstrand:
Mars 2020 var månaden som inte bara skakade om världen utan också SkiStar då spridningen av det nya coronaviruset inte passerade någon obemärkt. Beskeden om att vår verksamhet i både Norge och Österrike tvingades stänga följ­des av att Folkhälsomyndigheten i Sverige gav oss rådet att stänga även de svenska anläggning­arna från och med den 6 april med anledning av det lokalt ökade tryck som fanns på sjukvården vid den tidpunkten.

Som alltid är hälsa och säkerhet av största prioritet för oss, så fokus har legat på våra medarbetare och gäster och vi vill understryka värdet vi sätter på det fina samarbete vi haft med sjukvård och myndigheter i den rådande situationen.

Att avsluta säsongen tidigare, i kombination med de reseförbud som funnits i de länder där vi har verksamhet, har medfört att vi har arbetat intensivt med att se över våra kostnader och planerade investeringar.

Hela vårt intäktstapp i tredje kvartalet -413 MSEK (exklusive försäljning av andelar i boende och exploateringstillgångar) förklaras av den tidiga nedstängningen av våra skidan­läggningar. Vi har parerat intäktstappet delvis genom rörliga kostnader men har även reduce­rat fasta kostnader såsom personal-, marknads­förings- och driftskostnader under perioden och vi har dessutom skjutit på närmare 181 MSEK av våra planerade investeringar.

Vi kommer att ansöka om de stöd för delvis täckning av fasta kostnader som förbereds i både Sverige och Norge. Under denna period har vi erhållit statsstöd i Sverige, främst kopplat till korttidsarbete. I Norge har stödet kommit i form av förenklat förhandlingsförfarande vilket leder till att staten tar ett större ansvar för de anställda och därmed lägre personalkostnader för SkiStar.

Såsom berörts vid våra tidigare delårsrappor­ter i år, så har vi betydligt lägre reavinster från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaf­fär, 89 MSEK (169). Detta beror främst på att vi hade två större projekt (totala reavinster om 90 MSEK) som realiserades under första kvartalet 2018/19, men förklaras även av en avstannande marknad av andelsförsäljningen via vårt kon­cept Vacation Club under coronakrisen. Detta delvis för att försäljningsmöten har varit svåra att genomföra.

Trots den ovisshet som råder i marknaden har bokningsläget för säsongen 2020/21, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, startat i en högre takt än föregå­ende år och för närvarande är vi +1 procent mot föregående år.

Våra övriga affärsområden kopplat till vår kärn­verksamhet har tillväxt, särskilt glädjande att vår sportbutiksverksamhet växer och dessutom med ökad lönsamhet. Inom sportbutiksverk­samheten har vi tappat omsättning i våra fysiska shoppar, men onlineförsäljningen har vuxit med 43 procent.

I Hundfjället pågår byggnationen av vår nya SkiStar Lodge för fullt och den följer tidsplanen. Vi planerar för öppning inför säsongen 2021/22.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingav­tal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balans­omslutning efter niomånadersperioden stiger som en effekt av detta med 765 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med 6 procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 17 i rapporten.

Stefan Sjöstrand
Verkställande direktör


Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)76 118 60 02
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)76 118 60 02

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga