Clean Motion AB begär ackordsförhandling

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har idag skickat in begäran till Alingsås tingsrätt om ackordsförhandling. Ackordsförslaget och rekonstruktionsplanen innehåller omfattande förslag på nyemissioner vilket är avhängigt godkännande på bolagets årsstämma.

Clean Motion AB har idag skickat in en begäran till Alingsås Tingsrätt om ackordsförhandling. Till ansökan bifogas bouppteckning samt rekonstruktionsplan.
Dessa handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida och hos Alingsås Tingsrätt.

Ackordsförslaget innebär att fordringar betalas fullt upp till 2 000 kr och med 25% på belopp överstigande 2 000 kr. Alternativt erbjuds deltagande I kvittningsemission till en kurs på 1,05 kr per aktie.
Ackordsförslaget och bolagets framtida verksamhet enligt rekonstruktionsplanen finansieras genom ett tillskott av eget kapital omfattande 15 000 000 kr genom riktad emission av aktier och/eller konvertibler till Interest Group Scandinavia AB.

Sammanfattning av viktig marknadsinformation
Ackordsförslaget och rekonstruktionsplanen är avhängig en beslutsprocess som sammanfattas nedan:

  1. Bolagsstämman (2020-06-29) fattar beslut om ändring av bolagsordning och bemyndigande.
  2. Ackordsförslaget antas och vinner laga kraft
  3. Omfattning på den kvittningsemission enligt ackordsförslaget bestäms.
  4. En riktad emission till Interest Group Scandinavia AB avseende aktier och/eller konvertibler med ett emissionsbelopp på 15 MSEK genomförs. Denna emission skall ge aktier och/eller konvertibler som vid full konvertering leder till ett ägande av 50,1% av aktier och röster i bolaget.

Länk till handlingar: https://cleanmotion.se/ir/investerare/

Lerum, 2020-06-18

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-06-18 kl. 16:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.