Kommuniké från Bilias årsstämma 2020


Bilia AB:s årsstämma hölls måndagen den 22 juni 2020, i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition

Aktieägarna beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter, utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Mats Holgerson, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Mats Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode enligt följande: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 360 000 kronor vardera, övriga ledamöter erhåller
230 000 kronor vardera, ordförande i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor vardera, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kronor, ledamöterna i ersättningsutskottet erhåller 10 000 kronor vardera, ordförande i fastighetsutskottet erhåller
50 000 kronor och ledamoten i fastighetsutskottet erhåller 25 000 kronor.

Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2021. Det noterades att Johan Kratz är huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag avseende avstämningsdag för deltagande på bolagsstämma.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Ett förinspelat anförande av Per Avander har i samband med stämman gjorts tillgängligt på www.bilia.com.

Göteborg den 22 juni 2020

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Kristina Franzén,
Bilia AB, tel: 010-497 70 00.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har 135 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda.

Bilaga