Cortus Energy föreslår riktad emission av konvertibler till garanter i den nu genomförda och övertecknade företrädesemissionen för kvittning av utestående lån

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av 138 544 633 konvertibler som offentliggjordes den 22 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent. Därmed har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. Mot bakgrund av utfallet i Företrädesemission har styrelsen, idag den 25 juni 2020, beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 14 juli 2020 med ett förslag till aktieägarna om en riktad emission av konvertibler av samma serie som i Företrädesemissionen till garanterna i syfte att möjliggöra kvittning av garanternas utestående lån (den ”Riktade Emissionen”).

Inom ramen för den företrädesemission som offentliggjordes den 22 maj 2020 hade Per-Olov Norberg (styrelseordförande), Peter Forssell genom bolag P. Forssell Timber AB (styrelseledamot) och Per Norberg ingått garantiåtaganden. Företrädesemissionen fulltecknades och inga garantiåtaganden togs i anspråk. Följaktligen har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämman den 14 juli 2020, med ett förslag till aktieägarna att fatta beslut om en riktad emission till Per-Olov Norberg, Peter Forssell genom bolag P. Forssell Timber AB och Per Norberg i syfte att frigöra Bolaget från utestående lån jämte ränta. Sammanlagt uppgår lånen jämte ränta till cirka 33,2 MSEK.

Eftersom den Riktade Emissionen delvis omfattar styrelsemedlemmarna Per-Olov Norberg och Peter Forssell, vilka tillhör den kategori av närstående till Bolaget som omfattas i ABL kap. 16 (2005:551), kräver den Riktade Emissionen godkännande av aktieägarna som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman den 14 juli 2020, för vilken kallelse utfärdas separat. Styrelsemedlemmarna Per-Olov Norberg och Peter Forssell deltog ej i styrelsens beslut om att föreslå en riktad emission. 

Den extra bolagsstämman föreslås besluta om emission om totalt 66 302 608 konvertibler, varav 49 627 052 konvertibler avses emitteras till Per-Olov Norberg och Peter Forssell genom bolag P. Forssell Timber AB. Resterande 16 675 556 konvertibler avses emitteras till den externa garanten Per Norberg.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen är att kvitta utestående lån som emissionsgaranterna har till Bolaget.

Den Riktade Emissionen omfattar konvertibler av samma serie som konvertiblerna i Företrädesemissionen och emitteras till samma villkor. Teckningskursen är således fastställd till 0,50 SEK per konvertibel. Betalning för konvertiblerna i den Riktade Emissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran baserat på utestående lån inklusive upplupen ränta till Bolaget. Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer det totala antalet konvertibler uppgå till 204 847 271, envar med ett nominellt värde om 0,50 SEK. Det totala konvertibla lånet kommer därmed, efter genomförandet av den Riktade Emissionen, att uppgå till 102 423 635,50 SEK.

Givet full konvertering av konvertibler emitterade i Företrädesemissionen kommer antalet aktier vid full teckning och konvertering i den Riktade Emissionen att öka från 1 553 408 315 aktier till högst 1 700 091 480 aktier och aktiekapitalet från 46 602 249,45 SEK till högst 51 002 744,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 8,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen är beräknad baserat på konvertiblernas lägsta möjliga konverteringskurs, vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie.

I tabellen nedan presenteras de garanter som avses delta i den Riktade Emissionen.

NamnAntal konvertibler
Per-Olov Norberg (styrelseordförande)44 223 674
P. Forssell Timber AB*5 403 378
Per Norberg16 675 556

 *P. Forssell Timber AB är helägt av styrelseledamoten Peter Forssell

Kommentar från VD

”I ljuset av den övertecknade emissionen ska styrelsen kalla till en extrastämma med ett förslag till riktad emission till våra långivare och tillika garanter i den nyss genomförda emissionen. Cortus Energy blir på detta vis av med skuldbördan och vi kan oförtrutet jobba vidare mot i första hand milstolpe 3 i Höganäs och därefter nya affärer”, säger Cortus Energys VD, Håkan Sigfridsson.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Synch Advokat är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl 15.45 CET.
Om Cortus Energy AB
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga