Saga Furs Oyj:s halvårsrapport för perioden 1.11.2019–30.4.2020

Saga Furs Oyj, halvårsrapport 29.6.2020 kl. 16.45

Coronaviruspandemin försvårade auktionsverksamheten, omsättningen och resultatet försvagades betydligt


Detta är ett sammandrag av Saga Furs Oyj:s publicerade halvårsrapport. Halvårsrapporten i sin helhet är bifogad detta börsmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.sagafurs.com

CENTRALT UNDER DEN FÖRSTA HALVÅRSPERIODEN

  • Under halvårsperioden som avslutades den 30.4.2020 minskade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 65 procent jämfört med jämförelseperioden och var 45 miljoner euro (127 milj. euro under jämförelseperioden).
  • Under halvårsperioden förmedlade bolaget 1,6 miljoner skinn (3,3 milj. skinn).
  • Antalet förmedlade minkskinn sjönk ca 40 procent, antalet förmedlade rävskinn ca 80 procent.
  • Koncernens förmedlingsförsäljning minskade betydligt på grund av coronaviruspandemin, då rese- och mötesrestriktionerna omöjliggjorde ordnandet av mars-aprilauktionen. Istället såldes skinnen för första gången via en nätauktion.
  • Koncernens omsättning sjönk med 53 procent från jämförelseperioden och var 10 miljoner euro (21 milj. euro).
  • Rörelsekostnaderna minskade med 10 procent från jämförelseperioden och uppgick till 22,5 miljoner euro (24,9 milj. euro).
  • Koncernens rörelseresultat var -12,5 miljoner euro (-3,8 milj. euro).
  • Koncernens netto finansiella intäkter minskade med 16 procent och var 1,7 miljoner euro (2,0 milj. euro).
  • Koncernens resultat före skatter uppvisade 10,8 miljoner euro förlust (1,8 milj. euro förlust).
  • Resultatet per aktie var -2,44 (-0,42).

KONCERNENS NYCKELTAL

  11/19 - 4/20 11/18 - 4/19 11/18 - 10/19
  6 mån 6 mån 12 mån
       
Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 45,3 126,6 296,9
Antalet förmedlade skinn, milj. st 1,6 3,3 8,8
Omsättning, MEUR 9,7 20,7 44,7
Rörelseresultat, MEUR -12,5 -3,8 -2,4
Resultat före skatter, MEUR -10,8 -1,8 -0,7
Resultat per aktie, EUR -2,44 -0,42 -0,19
Avkastning på eget kapital, (ROE) % -10,6 % -1,7 % -0,8 %
Avkastning på investerat kapital, (ROI) % -5,5 % -0,9 % 0,2 %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV ÖVERSIKTSPERIODEN

Den 6.5.2020 meddelade Saga Furs Oyj:s styrelse att DI Magnus Ljung utnämnts till bolagets nya verkställande direktör. Pertti Fallenius, som lett bolaget sedan år 2009, lämnade samtidigt bolagets operativa ledning. Juha Huttunen fortsätter som bolagets vice-verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant.

Den 13-15.5.2020 erbjöd Saga Furs de kunder vilka inte hade möjlighet att delta i aprilauktionen på grund av coronaviruspandemins restriktioner, en möjlighet att göra kompletterande inköp av sådana skinn som blivit osålda vid nätauktionen i april till. Efterfrågan var begränsad.

Den 19.5.2020 meddelade bolaget att den traditionella pälsauktionen i juni flyttas till månadsskiftet juni-juli 29.6. – 7.7.2020. Auktionens försäljningsprogram omfattar ca 5 miljoner minkskinn, 850 000 rävskinn, 50 000 finnsjubbskinn, 26 000 sobelskinn och 140 000 karakul-lammskinn.

Den 20.5.2020 meddelade Saga Furs att bolaget inleder nya samarbetsförhandlingar för att förbättra lönsamheten och anpassa personalantalet och produktionskapaciteten. Samarbetsförhandlingarna är en del av ett bredare inbesparingsprogram och omfattar hela koncernens personal, inklusive den internationella organisationen. Samarbetsförhandlingarna beräknas avslutas i mitten av juli.

Bolagets likviditet har klart skärpts som en följd av att skinnförsäljningen har försenats pga. coronaviruset. Bolagets egen verksamhet binder mer finansiering och pälsfarmarna har lyft exceptionellt mycket förskottsbetalningar av bolaget. För att säkra det ökande behovet av rörelsekapital ansökte bolaget om Covid-19 lånegarantier som beviljas av Finnvera. Ansökan beviljades dock inte. Den 13.5.2020 beslöt bolaget att avbryta förskottsfinansieringen till farmarna fram till auktionen i juni-juni månadsskiftet för att säkra sin likviditet.

AFFÄRSVERKSAMHETS UTVECKLINGSUTSIKTER

Saga Furs prognostiserar inte resultaten av de kommande auktionerna, men bedömer att räkenskapsperiodens omsättning blir lägre än under föregående räkenskapsperiod och att bolagets resultat kommer att vara klart förlustbringande.

Vanda den 29.6.2020

SAGA FURS OYJ

STYRELSEN

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

 

Bilaga