Nytt antal röster och utestående aktier

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.

Vid årsstämman 2011 infördes ett omvandlingsförbehåll i Industrivärdens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av A-aktier till C-aktier.

Under juni månad 2020 har omvandling skett av 2 500 A-aktier till C-aktier. Efter omvandlingen uppgår antalet röster i bolaget till 283 927 038. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 435 209 877, varav 267 117 834 A-aktier och 168 092 043 C-aktier.


Stockholm den 30 juni 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 10:00 CET.

Bilaga