Delårsrapport 6M:2020, 1 januari – 30 juni 2020

  • Substansvärdet den 30 juni 2020 var 106,8 mdkr eller 245 kr per aktie, en minskning under första halvåret med 14 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 5 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de första sex månaderna 2020 till -9 % för A-aktien och -7 % för C-aktien, jämfört med -4 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Resultat per aktie uppgick under perioden till -13,60 kr.
  • Under första halvåret 2020 förvärvades aktier för 0,4 mdkr i SCA B, 0,3 mdkr i Sandvik , 0,1 mdkr i Volvo A och 0,1 mdkr i Handelsbanken A.
  • Skuldsättningsgraden den 30 juni 2020 var 5 %.
  • Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19-pandemin föreslog styrelsen att inte lämna någon utdelning, vilket fastställdes av årsstämman.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg (Sverker Sivall; Telefon: 08-666 64 19, E-post: ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 7 juli 2020, kl. 10:00 CEST.

Bilaga