Ökad lönsamhet samt en preliminär försäljning motsvarande 5 procent organisk tillväxt i det andra kvartalet

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 10 juli 2020

Ökad lönsamhet samt en preliminär försäljning motsvarande 5 procent organisk tillväxt i det andra kvartalet

Hexatronics försäljning har påverkats negativt av Covid-19 pandemin under andra kvartalet och den negativa effekten bedöms till ca 40-50 MSEK. Vi bedömer att de negativa effekterna av Covid-19 kommer minska under kommande kvartal, givet den information vi har idag. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick preliminärt till cirka 510 MSEK vilket motsvarar 5 procent organisk tillväxt. EBITA för andra kvartalet förväntas uppgå till mellan 49 och 54 MSEK. Orderstocken vid utgången av kvartalet var 22 procent högre, organiskt, än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Denna information lämnas med anledning av rådande osäkerhet pga. Covid-19 pandemin.

”Under det andra kvartalet, med hänsyn till Covid-19-situationen, har vi framförallt påverkats av de restriktioner som införts i merparten av de länder vi är verkar i. Vi har i mindre omfattning påverkats av försenade materielleveranser från underleverantörer med produktion i Kina. Under senare delen av kvartalet har vi sett att de negativa effekterna på vår försäljning minskat då flera länder börjat lätta på tidigare införda restriktioner.

Påverkan från Covid-19 för det tredje kvartalet är svårbedömd. Om den trend vi sett i slutet av det andra kvartalet fortsätter, bedömer vi att de negativa effekterna på vår försäljning kommer minska. Undantaget är den amerikanska marknaden där flera stater återinför restriktioner på grund av en ökad smittspridning. Vår verksamhet, som leverantör till telekomindustrin, bedöms fortsatt som kritisk i Nya Zeeland, Storbritannien och USA, och är därför undantagen från hårdare restriktioner. Även om vår verksamhet klassas som kritisk i dessa marknader har vi en negativ påverkan beroende på hur våra kunder hanterar situationen. Vissa har pausat projekt. Vi ser dock en ökande trend att projekten börjar återstartas. I Sverige, där restriktionerna inte varit lika långtgående har vi en liten påverkan på vår verksamhet.

Sammanfattningsvis bedömer vi att den negativa påverkan på vår försäljning kommer minska under det tredje kvartalet. På sikt bedömer vi att erfarenheterna från Covid-19 kommer leda till ökade investeringar i både fasta och mobila kommunikationsnät.

Vi har i samtliga bolag infört åtgärder för att minimera risken för att vår personal smittas.

Hexatronics finansiella ställning är fortsatt stark och planer har utarbetats för att begränsa påverkan på koncernen vid en eventuellt större nedgång i efterfrågan”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group.

Göteborg 10 juli 2020

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, producerar marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga