Mandalay Resources Corporation meddelar sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2020

TORONTO, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2020.

Under andra kvartalet 2020 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 24 752 säljbara uns guldekvivalent och sålde 24 916 uns guldekvivalent.

Mandalays President och Chief Executive Officer, Dominic Duffy förklarade, ”Båda verksamheterna har fortsatt sin starka start på året med förbättrade resultat från första till andra kvartalet vad gäller total mängd sålda uns guldekvivalent. Produktionsresultatet för andra kvartalet var bolagets bästa konsoliderade guldproduktion för ett enskilt kvartal sedan fjärde kvartalet 2017.”

Duffy konstaterade vidare, ”Resultaten i Costerfield var fortsatt utmärkta från Youle-ådern, vars anläggning producerade 13 502 uns guldekvivalent. Antimonproduktionen hade ännu ett stabilt kvartal med 933 sålda ton, vilket var bolagets högsta mängd sålda ton sedan andra kvartalet 2016. Anläggningen bearbetade en genomsnittlig halt på 11,23 g/t och 4,2 % guld respektive antimon under kvartalet. Det här var avsevärda framgångar med tanke på att den låghaltiga Brunswick-malmen fortfarande var blandad och mald och de första utvecklingsnivåerna i Youle når nu den låggradiga omfattningen av fyndigheten. Vi planerar att avsluta brytningen av den resterande Brunswick-malmkroppen under tredje kvartalet 2020 och förutser en stabil produktionsnivå från Costerfield för tredje kvartalet och en ökning under fjärde kvartalet när strossningen i Youle-ådern intensifieras.”   

Duffy fortsatte, ”I juni genomförde vi ett pilottest på anläggningen i Costerfield i syfte att förbättra återvinningen av gruvavfall genom att genomföra en provinstallation av kaviationsledningar i flotationskolonner. Majoriteten av det guld som går förlorat i gruvavfallet inträffar i mycket fina fraktioner och kaviationsledningarna kan återvinna dessa mycket små partiklar. Testresultaten var utmärkta. De visade på en förbättrad återvinning på mer än 3 %. Vi har beslutat att utveckla det här projektet och de slutliga tekniska detaljerna slutförs just nu genom idrifttagandet av kaviationsledningarna i flotationskolonnerna som planeras vara i drift fjärde kvartalet 2020. Det totala kapitalet för det här projektet beräknas i nuläget uppgå till mindre 300 000.”

Duffy sa vidare, ”Andra kvartalets produktion visade på förbättrade resultat vid Björkdal jämfört med föregående kvartal, men vi producerade dock fortfarande under våra prognostiserade nivåer då vi hade några slutliga problem att lösa kopplade till förflyttningen av malmen till marknivå. Trots detta var maj och juni våra bästa produktionsmånader så här långt i år, vilket visar att vi är på god väg mot en förbättrad produktion för andra hälften av 2020. Strossningen i Aurora låg på en miniminivå under kvartalet, men vi exploaterar nu aktivt på sex nivåer och flyttar ständigt fram nedgången till de höghaltiga lägre nivåerna i Aurora.”

Duffy avslutade med att konstatera, ”Mandalay levererade ännu ett starkt produktions- och försäljningskvartal, vilket vi förväntar kommer att leda till en solitt finansiellt resultat i kombination med det förbättrade priset på guld som vi har upplevt under kvartalet. Tyvärr fortsätter Covid-19-pandemin att skapa potentiellt betydande osäkerhet och svårigheter. Bolaget fortsätter att noga övervaka situationen i både Australien och Sverige och kommer att göra förändringar om så skulle krävas. Kontinuitetsplaner finns på plats med anläggningsspecifika beredskapsöverväganden om de skulle behövas, enligt beskrivningen i vårt pressmeddelande från den 20 mars 2020.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 30 juni 2020:

 • Under andra kvartalet 2020 producerade bolaget totalt 21 603 uns guld och 946 ton antimon, vilket motsvarar totalt 24 752 uns guldekvivalent jämfört med 17 544 uns guld och 371 ton antimon under andra kvartalet 2019, vilket motsvarar totalt 19 500 uns guldekvivalent.
   
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 250 uns guld under andra kvartalet 2020, jämfört med 14 243 uns guld under andra kvartalet 2019.
   
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 4 353 uns guld och 946 ton antimon under andra kvartalet 2020, jämfört med 3 301 uns guld och 371 ton antimon under andra kvartalet 2019.

Säljbar produktion för halvåret som slutade 30 juni 2020:

 • Bolaget producerade totalt 42 973 uns guld och 2 054 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 50 429 uns guldekvivalent, jämfört med 36 034 uns guld och 946 ton antimon under motsvarande halvår 2019, och totalt 41 440 uns guldekvivalent under perioden.
   
 • Produktionen vid Björkdal uppgick till 22 000 uns guld.
   
 • Produktionen vid Costerfield uppgick till 20 973 uns guld och 2 054 ton antimon.

Tabell 1 – Säljbar produktion för andra kvartalet och halvåret 2020 och 2019

MetalSourceThree months ended
June 30
2020
Three months ended
June 30
2019
Six months ended
June 30
2020
Six months ended
June 30
2019
Gold (oz)Björkdal11,25014,24322,00028,628
 Costerfield10,3533,30120,9737,406
 Total21,60317,54442,97336,034
Antimony (t)Costerfield9463712,054946
Average quarterly prices:     
Gold US$/oz 1,7091,309  
Antimony US$/t 5,6886,894  
Au Eq. (oz)(1)Björkdal11,25014,24322,00028,628
 Costerfield13,5025,25728,42912,812
 Total24,75219,50050,42941,440
 1. Quarterly gold equivalent ounces (“Au Eq. oz”) produced is calculated by multiplying the saleable quantities of gold (“Au”), and antimony (“Sb”) in the period by the respective average market prices of the commodities in the period, adding the two amounts to get a “total contained value based on market price”, and then dividing that total contained value by the average market price of Au in the period.  Average Au price in the period is calculated as the average of the daily LME PM fixes in the period, with price on weekend days and holidays taken of the last business day; average Sb price in the period is calculated as the average of the daily average of the high and low Rotterdam warehouse prices for all days in the period, with price on weekend days and holidays taken from the last business day. The source for all prices is www.metalbulletin.com.

Försäljning för andra kvartalet som slutade 30 juni 2020:

 • Under andra kvartalet 2020 sålde bolaget totalt 21 811 uns guld och 933 ton antimon, vilket motsvarar totalt 24 916 uns guldekvivalent jämfört med 17 761 uns guld och 424 ton antimon under andra kvartalet 2019, vilket motsvarar totalt 19 994 uns guldekvivalent.

 • Björkdal sålde 11 290 uns guld under andra kvartalet 2020, jämfört med 14 376 uns guld under andra kvartalet 2019.

 • Costerfield sålde 10 521 uns guld och 933 ton antimon under andra kvartalet 2020, jämfört med 3 385 uns guld och 424 ton antimon under andra kvartalet 2019.

Försäljningen för halvåret som slutade 30 juni 2020:

 • Bolaget sålde totalt 42 743 uns guld och 1 793 ton antimon, vilket motsvarar totalt 49 192 uns guldekvivalent, jämfört med 37 618 uns guld och 949 ton antimon under andra kvartalet 2019, vilket motsvarar totalt 42 001 uns guldekvivalent.
   
 • Björkdal sålde 23 055 uns guld.
   
 • Costerfield sålde 19 688 uns guld och 1 793 ton antimon.

Tabell 2 – Försäljning för andra kvartalet 2020 och 2019, samt fjärde kvartalet 2019

MetalSourceThree months ended
June 30
2020
Three months ended
June 30
2019
Six months ended
June 30
2020
Six months ended
June 30
2019
Gold (oz)Björkdal11,29014,37623,05530,154
 Costerfield10,5213,38519,6887,464
 Total21,81117,76142,74337,618
Antimony (t)Costerfield9334241,793949
Average quarterly prices:     
Gold US$/oz 1,7091,309  
Antimony US$/t 5,6886,894  
Au Eq. (oz)1Björkdal11,29014,37623,05530,154
 Costerfield13,6265,61826,13712,847
 Total24,91619,99449,19243,001
 1. Quarterly Au Eq. oz sold is calculated by multiplying the saleable quantities of Au, and Sb in the period by the respective average market prices of the commodities in the period, adding the two amounts to get a “total contained value based on market price”, and then dividing that total contained value by the average market price of Au for the period. The source for all prices is www.metalbulletin.com with price on weekend days and holidays taken of the last business day.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2020. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.