Kommuniké från extra bolagsstämma i Cortus Energy AB (publ)

 

Den riktade emissionen omfattar konvertibler av samma serie som konvertiblerna i företrädesemissionen som styrelsen, med bemyndigade från årsstämman, fattade beslut om den 22 maj 2020 och emitteras till samma villkor.Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org. nr. 556670–2584 (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”), har idag tisdagen den 14 juli 2020, vid extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista, fattat beslut om en riktad emission av konvertibler.

Sammanfattning

Extrastämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta ett konvertibelt lån om 33 151 304 kronor genom att emittera 66 302 608 konvertibler till Per-Olov Norberg, P. Forssell Timber AB och Per Norberg. Konvertiblernas villkor överensstämmer helt med den nyss genomförda företrädesemissionen, angiven ovan, dvs. nominella belopp och teckningskurs är 0,50 kronor vardera. Konvertibeln ska löpa med 10 % årlig ränta från den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022 eller den tidigare dag konvertibeln och därå upplupen ränta konverteras till aktier.

Mot bakgrund av att Per-Olov Norberg och Peter Forssell (ägare till P. Forssell Timber AB) ingår i den kategori personer som omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen, noterades att beslutet har biträtts enhälligt av aktieägarna av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman, samt att vare sig Per-Olov Norberg, Peter Forssell (ägare till P. Forssell Timber AB) eller Per Norberg har deltagit i beslutet avseende den riktade emissionen.

____________________
Stockholm 14 juli 2020
Cortus Energy AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020.

Om Cortus Energy AB


Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga