Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till konvertibler

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av konvertibler om cirka 69,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent. Totalt emitterades 138.544.663 BTU, motsvarande 138.544.663 konvertibler.

Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU är den 21 juli 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 23 juli 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till konvertibler med ISIN-kod SE0014429619.

Konvertibler som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 27 juli 2020.

Första handelsdag för konvertibler förväntas vara under vecka 32 (3-9 augusti) 2020.

Konvertibler
Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 10 procent från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder. Konverteringskursen per konvertibel uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. Den första konverteringsperioden löper från den 24 september 2020 till och med den 30 september 2020.

Aktier och aktiekapital
Vid full konvertering av konvertibler emitterade i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1.246.901.975 aktier till högst 1.553.408.315 aktier och aktiekapitalet från                   37.407.059,25 SEK till högst 46.602.249,45 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 19,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen är beräknad baserat på konvertiblernas lägsta möjliga konverteringskurs, vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Synch Advokat är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga