AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2020

Perioden april - juni

 • Resultatet efter skatt uppgick till 167 (229) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 71 (189) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 0 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar 98 (42) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 11,26 (15,48) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 7 procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 9 procent

Perioden januari - juni
             

 • Resultatet efter skatt uppgick till -496 (341) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -246 (219) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade -12 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar -232 (126) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -33,52 (23,06) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till drygt -22 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 165 (203) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 17 (16) procent justerat för lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 71 Mkr per den 16 juli 2020 varav aktiva innehav 49 Mkr och övriga noterade aktier 22 Mkr.


För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00


Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020, kl. 11.00 CET.

Bilaga